Alarm­klok­ke­ne rin­ger!

Faedrelandsvennen - - MENING -

Faed­re­lands­ven­nen av­dek­ker det man­ge vet: In­nen Je­ho­vas Vit­ner hers­ker et nåde­løst dik­ta­tur som fun­ge­rer som en vei­vals mot de i me­nig­he­ten som ikke un­der­kas­ter seg ens­ret­tin­gen.

●●Det sam­me skjer in­nen and­re re­li­giø­se luk­ke­de tros­sam­funn. Barne­verns­lov og men­neske­ret­tig­hets­lov­giv­nin­gen tram­pes un­der fot – her er det kun de gud­dom­me­li­ge lo­ver som gjel­der. Myn­dig­he­ter og kris­ten­fol­ket, som i vårt sam­funn ut­gjør en fel­les mono­lit­tisk bas­tion, hø­rer ikke at retts­sta­tens alarm­klok­ker rin­ger. Kon­gen i stats­råd, Stor­tin­get el­ler bis­kop­kol­le­gi­et kre­ver ikke for­bud mot den in­hu­ma­ne og ulov­li­ge virk­som­he­ten de be­sat­te re­li­gions­fa­na­ti­ker­ne be­dri­ver – for­di de i lik­het med dem selv har sin tro (les over­tro) for­ank­ret i «bø­ke­nes bok», Bi­be­len. De er tros­brød­re og søst­re i det re­li­giø­se fel­les­skap – og de har mak­ten i det se­ku­la­ere sam­funn.

De elds­te i den re­li­giø­se en­kla­ven Je­ho­vas Vit­ner vekt­leg­ger at de­res tros­ut­øvel­se både i teori og

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.