650.000 kan ikke lade el­bi­len hjem­me

Faedrelandsvennen - - MOTOR - TOR MJAALAND

På lands­ba­sis er det så man­ge som 650. 000 bi­lis­ter som i dag ikke kan lade hjem­me, vi­ser be­reg­nin­ger fore­tatt av NAF. Én av fire bil­ei­ere har ikke mu­lig­het til å lade hjem­me.

Mel­lom 60.000 og 70.000 hus­stan­der i Oslo mang­ler lade­plass for el­bil.

– Det­te gjel­der man­ge som bor i bo­retts­lag og sam­ei­er der det i dag ikke er til­rette­lagt for la­ding, sier Nils Sø­dal, se­nior kom­mu­ni­ka­sjons­råd­gi­ver i NAF.

Oslo har etab­lert en støtte­ord­ning for etab­le­ring av lade­plas­ser i sam­ei­er og bo­retts­lag. Det bør Kris­tian­sand også gjø­re, me­ner Ven­st­res gruppe­le­der i Kris­tian­sand, Ivar Ber­gund­hau­gen.

– Et­ter sjokk­rap­por­ten fra FNS klima­pa­nel ny­lig, er det blitt enda vik­ti­ge­re å leg­ge til ret­te for det vi er blitt gode på i Nor­ge, nem­lig å få flest mu­lig el­bi­ler, sier Ven­st­re-le­de­ren som ser at det kan bli et klasse­skil­le mel­lom de som kan lade hjem­me ved vil­la­en i for­hold til folk som bor i bo­retts­lag el­ler i Kvad­ra­tu­ren. Han pe­ker på at Stav­an­ger har satt i gang et prøve­pro­sjekt med lade­punk­ter på lykte­stol­pe­ne i by­en.

– Kan­skje noe for Kris­tian­sand, me­ner Ivar Ber­gund­hau­gen.

Også i Kris­tian­sand har det va­ert strid om til­rette­leg­ging av lade­plas­ser i bo­retts­lag. Rett og slett for­di sty­re­ne har an­led­ning til å nek­te sli­ke, selv om du skal stå for alle kost­na­der selv.

NEKTET LADE­PLASS

Med et po­li­tisk mål om at det bare skal sel­ges null­ut­slipps­bi­ler fra 2025, vil det­te selv­sagt va­ere sva­ert vans­ke­lig å nå når sto­re grup­per ikke har an­led­ning til hjemme­la­ding. NAF kjen­ner til fle­re til­fel­ler der folk blir nektet å etab­le­re lade­plass. Det er en pro­blem­stil­ling som vil bli mer og mer ak­tu­ell fram­over etter­som sal­get av el­bi­ler er sterkt øken­de.

I bud­sjet­tet for 2019 har man i Oslo satt som mål at det skal etab­le­res 15.000 nye lade­punk­ter ved hjelp av støtte­ord­nin­gen for etab­le­ring av lade­plas­ser for sam­ei­er og bo­retts­lag. Det er en ord­ning NAF me­ner fle­re byer bør ko­piere.

KLIMAMÅL

– By­ene set­ter tøf­fe mål om å få ned ut­slip­pe­ne. Både Oslo, Ber­gen og Trond­heim har alle am­bi­siø­se klimamål. At folk skaf­fer seg el­bil bi­drar til at ut­slip­pe­ne går ned, og da bør by­ene leg­ge til ret­te, sier Sø­dal. – To ting må skje; lo­kal­po­li­ti­ker­ne må åpne penge­sek­ken, og Stor­tin­get må end­re lov­ver­ket. Da blir det enk­le­re også for de som bor midt i by­en å ha el­bil, fort­set­ter han.

FOTO: NAF

Uten mu­lig­het til hjemme­la­ding vil det va­ere vans­ke­lig å nå må­let om 100 pro­sent ut­slipps­frie nye bi­ler fra 2025.

FOTO: KJETIL REITE

Ven­st­res gruppe­le­der Ivar Ber­gund­hau­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.