Den­ne får du nep­pe se på vei­en

Faedrelandsvennen - - MOTOR SAAB 9-4X AERO. - TEKST: TOR MJAALAND

Det er la­get bare 457 ek­semp­la­rer av bi­len. Ett enes­te be­fin­ner seg i Nor­ge, i As­pås­vei­en i Bodø.

Vi støt­te på den sto­re suv-en med per­son­lig re­gist­re­rings­skilt 94X un­der fa­mi­lie­be­søk i Bodø. Og bi­len er en 2011-mo­dell Saab 9–4X Aero, en fire­hjuls­dre­vet suv på to tonn med en tre li­ter ben­sin­mo­tor på 300 heste­kref­ter. Der­med for­står de fles­te at bi­len nep­pe var pro­du­sert i Euro­pa, da vil­le den nok hatt en die­sel­mo­tor un­der pan­se­ret. Den sto­re suv-en ble pro­du­sert på GMS fab­rikk i Mex­i­co, men det hele var over nes­ten før pro­duk­sjo­nen kom or­dent­lig i gang da Saab gikk kon­kurs.

457 EK­SEMP­LA­RER

Der­med ble det med 457 ek­semp­la­rer, hvor­av en ens­lig bil ble im­por­tert til Nor­ge i 2013, iføl­ge kjøre­tøy­re­gis­te­ret. Den gikk tid­li­ge­re på Ye-skilt (Bodø), men et­ter ei­er­skif­te i 2017 har den nå så­kalt per­son­lig kjenne­mer­ke 94X.

Vi snak­ket med ei­e­ren, som skrøt av en god, men sva­ert tørst bil. I føl­ge Wiki­pe­dia star­tet 9–4X-even­ty­ret som en kon­sept­bil i 2008 ved GMS de­sign­stu­dio i Opel-by­en Rüs­sels­heim am Main. Så ble det alt­så pro­duk­sjon i Mex­i­co på sam­me platt­form som Opel An­ta­ra og Suzu­ki XL7 ble byg­get. In­te­ri­ø­ret ble hen­tet fra Saab 9-5.

Broom.no/tv2 om­tal­te i 2015 bi­len da et ek­semp­lar var til salgs i Sve­ri­ge for 473.000 svens­ke kro­ner. Den skal iføl­ge nett­ste­det ha til­hørt in­gen rin­ge­re enn Saabs da­va­eren­de sjef­de­sig­ner Ja­son Cas­trio­tas. Han skal ha brukt den som sin pri­vat­bil i den kor­te pe­rio­den han var til­knyt­tet Saab.

BENSINTØRST

Topp­mo­del­len Aero fik­ser 0-100 km/t på 8,3 se­kun­der og har en topp­fart på 230 km/t. Mens for­bru­ket på blan­det kjø­ring er opp­gitt til drøyt 1,2 l/mil, noen som igjen gir et Co2-ut­slipp de fles­te nes­ten ikke tør snak­ke om i da­gens «ut­slipps-ver­den». Broom. no an­slår det­te til rundt 300 gram/km.

FOTO: TOR MJAALAND

Den­ne ut­ga­ven av Saab 9–4X Aero skal va­ere enes­te ek­semp­lar som be­fin­ner seg i Nor­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.