Brems hardt – få bort rust

Faedrelandsvennen - - MOTOR SAAB 9-4X AERO. -

●●Rust­ne bremse­ski­ver er et pro­blem på ny­ere bi­ler og el­bi­ler, skri­ver NAF i en presse­mel­ding. – Det er der­for lurt å brem­se hardt i kon­trol­ler­te for­mer noen gan­ger gjen­nom vin­te­ren for å få vekk rus­ten, sier Nils Sø­dal, se­nior kom­mu­ni­ka­sjons­råd­gi­ver i NAF. På hver­dags­rei­se­ne våre kjø­rer vi ro­lig og brem­ser kon­trol­lert. Si­den det er mind­re bremse­kraft på bak­brem­se­ne, be­tyr det­te at meste­par­ten av brem­sin­gen skjer med for­brem­se­ne. Det er ikke er uvan­lig at folk må skif­te ski­ver bak al­le­re­de et­ter at bi­len har va­ert noen få år på vei­en. For el­bi­lis­te­ne er det­te en enda stør­re ut­ford­ring si­den brem­se­ne bru­kes langt mind­re på el­bi­ler enn ben­sin- og die­sel­bi­ler.el­bi­ler har det som he­ter re­ge­ne­re­ring. Det be­tyr at bi­len på en måte brem­ser selv sam­ti­dig som det gir strøm til bat­te­ri­et. Kon­se­kven­sen er at brem­se­ne bru­kes langt mind­re og gir økt fare for rust.

Rust­ne bremse­ski­ver er et pro­blem på ny­ere bi­ler og ikke minst på el­bi­ler.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.