Mer­ce­des-suv med ti mil el-kjø­ring

Faedrelandsvennen - - MOTOR SAAB 9-4X AERO. - TOR MJAALAND

Det skjer sta­dig noe nytt på suv-fron­ten. Nå er det klart for en ny topp­mo­dell fra Mer­ce­des, som også le­ve­res med inn­til ti mil elek­trisk kjø­ring.

Nye Mer­ce­des-benz GLE, blir for førs­te gang til­gjen­ge­lig som 7-se­ter. Med stikk­ord som ak­tiv luft­f­ja­e­ring, hund­re pro­sent va­ria­bel fire­hjuls­drift og auto­nom kø­kjø­ring, går den inn i den tøf­fe kon­kur­ran­sen med blant and­re BMW X5 og Vol­vo XC90. Nye GLE pri­ses fra 914.000 kro­ner og kom­mer til Nor­ge tid­lig nes­te år.

– GLE er an­ta­ke­lig mar­ke­dets mest avan­ser­te mo­dell, me­ner pr- og in­for­ma­sjons­sjef i Mer­ce­des, Au­dun Her­man­sen. Han for­tel­ler også at nye GLE også kom­mer som plug-in hy­brid, med hele 100 km elek­trisk rekke­vid­de.

TREDJE SETERAD

Med ba­ga­sje­ka­pa­si­tet på over 800 li­ter, som økes til mer enn to ku­bikk­me­ter ved ned­lag­te se­ter, er det en stor­bil tys­ker­ne ser­ve­rer oss. Og for førs­te gang får GLE mu­lig­het for en tredje seterad. And­re seterad er elek­trisk jus­ter­bar, det er det ikke så man­ge kon­kur­ren­ter som kan vise til.

Nye GLE får avan­sert så­kalt hydropneu­ma­tisk, ak­tiv fja­e­ring som be­nyt­ter bi­lens 48-volt­sys­tem sam­men med den ny­ut­vik­le­de luft­f­ja­e­rin­gen. Det­te skal visst­nok va­ere det enes­te sys­te­met i mar­ke­det hvor fja­er- og dem­pe­kref­ter sty­res in­di­vi­du­elt på hvert hjul.

ASSISTANSESYSTEM

Et assistansesystem skal gjø­re det mu­lig å iden­ti­fi­se­re kø på et tid­lig sta­di­um, og støt­ter ak­tivt fø­re­ren i «stop-and-go»-tra­fikk i opp­til 60 km/t.

Lys­sys­te­met er åpenbart verd om­ta­le, iføl­ge presse­mel­din­gen. Multi­beam led front­lyk­ter med vold­som rekke­vid­de ly­ser med inn­til 650 me­ters fjern­lys.

Fra salgs­start blir nye GLE til­gjen­ge­lig med en seks­sy­lind­ret EQ Boost-mo­tor og en ny die­sel­mo­tor. GLE 450 4MATIC får en ef­fekt på 367 heste­kref­ter og et drei­e­mo­ment på 500 New­ton­me­ter. GLE 300 d 4MATIC får en die­sel­mo­tor med so­lid drei­e­mo­ment på 500 new­ton­me­ter.

Og etter­hvert føl­ger alt­så en lad­bar ver­sjon av nye GLE. Når den kom­mer, sier ikke fab­rik­ken noe om.

FOTO: DAIMLER AG

Slik ser nye Mer­ce­des GLE ut. Den skal et­ter hvert kom­me som lad­bar hy­brid med ti mil rekke­vid­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.