10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NAERT -

15. NO­VEM­BER 2008

●●Bo­lig­sal­get i Kris­tian­sand stu­per. I ok­to­ber ble det solgt 36 pro­sent faer­re bo­li­ger sam­men­lik­net med sam­me må­ned i fjor. – Det­te skyl­des en miks av psy­ko­lo­gi og til­bake­hol­den­het, sam­ti­dig som man­ge for­tvi­ler over ban­ke­nes hånd­te­ring av fi­nans­si­tua­sjo­nen, sier Es­pen So­lum, fyl­kes­le­der i Hus­ei­er­nes Lands­for­bund. I ok­to­ber i fjor ble det solgt 176 bo­li­ger i Kris­tian­sand, i år 113. I dag lig­ger det re­kord­man­ge 576 bo­li­ger til salgs i kom­mu­nen på finn.no. Es­pen So­lum for­tel­ler at han ald­ri har opp­levd et slikt trykk fra be­kym­re­de og frust­rer­te kun­der. Han me­ner ban­ke­ne må ta et stør­re an­svar og sier at mid­ler­ti­dig fi­nan­sie­ring er blitt et frem­med­ord i bank­hånd­bo­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.