Toralf Da­le­ne fyl­ler 90 år

Faedrelandsvennen - - NAERT - NTB

●●90 år 15. no­vem­ber: Toralf Da­le­ne, Li­ane Ring­vei 102, 4638 Kris­tian­sand

Ju­bi­lan­ten er født og opp­vokst i Sul­da­len cir­ka to kilo­me­ter nord for Kvad­ra­tu­ren i Kris­tian­sand. Han avla exa­men ar­ti­um på en­gelsk­lin­jen på Kris­tian­sand ka­te­dral­sko­le i 1947 og tok der­et­ter stu­dent­fag­kurs på Kris­tian­sand han­dels­gym­na­si­um, hvor han avla ek­sa­men i 1948. Et­ter mi­li­ta­er­tje­nes­ten var han bok­hand­ler­med­hjel­per i tre år før han inn­le­det sitt vir­ke­li­ge yr­kes­liv i for­sik­ring. I 37 år var hans ar­beids­plass Sto­re­brand. Han har også i noen år va­ert fri­vil­lig med­ar­bei­der i Na­sjo­nal­for­enin­gen for folke­helsen, og han var med­lem i barne­ko­ret Scola Can­to­rum i man­ge år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.