25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NAERT -

15. NO­VEM­BER 1993

●●Sent i går kveld var det kom­met inn over 120 mil­lio­ner kro­ner i årets Tv-ak­sjon. Hver nord­mann had­de da gjen­nom­snitt­lig gitt 28 kro­ner til Røde Kors-ak­sjo­nen «Grense­løs Om­sorg». Også sør­len­din­ge­ne vis­te enorm gi­ver­gle­de, og ved mid­natt had­de det inn­sam­le­de be­lø­pet pas­sert seks mil­lio­ner kro­ner i Ag­der-fyl­ke­ne. I fjor kom det inn 3,5 mil­lio­ner kro­ner til sam­men i de to fyl­ke­ne. – Det­te er bare gøy, sa inn­sam­lings­le­de­ren Bir­ger Gun­vald­sen som kun­ne for­tel­le om en­kelt­bøs­ser med opp til åtte tu­sen­lap­per oppi. Kris­tian­sand hev­der seg helt i te­ten blant stor­by­ene når det gjel­der re­sul­tat per inn­byg­ger. Og Byk­le er igjen en av de mest gi­ver­gla­de kom­mu­ne­ne i lan­det med 119 kro­ner i gjen­nom­snitt per inn­byg­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.