50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NAERT -

15. NO­VEM­BER 1968

●●I går in­stal­ler­te te­le­graf­ver­kets folk fler­mynt­ap­pa­ra­ter i eta­tens to bok­ser på Tor­get og Rute­bil­sta­sjo­nen i Grim­stad, og det be­tyr at man kan rin­ge riks og sen­de te­le­gram­mer fra te­le­fon­kios­ke­ne. Det fore­går ved at man rin­ger opp riks­te­le­fon el­ler te­le­graf, og der får man opp­gitt takst på den tid man vil rin­ge el­ler det te­le­gram man vil sen­de. Til de om­rå­der man har fjern­valg med, kan man slå num­me­ret di­rek­te. For Grim­stad gjel­der det Kris­tian­sandsog Oslo-om­rå­det. Tek­ni­ker­for­mann Edv. Kol­stø i Grim­stad opp­ly­ser at sli­ke kios­ker ikke er i bruk man­ge ste­der i lan­det, men Oslo og Kra­gerø er blant de som har inn­ført ord­nin­gen før Grim­stad. Kris­tian­sand har fler­mynt­ap­pa­rat i te­le­graf­skran­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.