– Kar­rie­ren kan va­ere over al­le­re­de før jul

Faedrelandsvennen - - SPORT - KURT B. M. HAUGLI SIND­RE TRYGSLAND

Lan­g­renns­stjer­nen Pet­ter Nort­hug kom­mer med en dys­ter opp­da­te­ring om egen form.

Til slutt ble Pet­ter Nort­hug spurt om hvor stor sjan­se det var for at vi kom til å se ham som lang­renns­lø­per på Beito­stø­len om 12 må­ne­der.

– Odd­sen er 100 til 1. Alt­så en pro­sent sjan­se.

Han inn­ser det nå. Det kan va­ere slut­ten.

– Hvis jeg ikke tå­ler tre­ning nå, så kan det va­ere over al­le­re­de før jul. Da er det ikke noe vits å fort­set­te len­ger.

Det var det sis­te ti­årets sto­re lang­renns­lø­per i Nor­ge som still­fer­dig for­tal­te at det snart er over. Ryk­ket, de ver­ba­le mel­din­ge­ne, de frek­ke opp­da­te­rin­ge­ne i so­sia­le medi­er, ga­ran­tis­ten for norsk mes­ter­skaps­gull tror han er helt i slut­ten av sin kar­rie­re. Kan­skje er han fer­dig al­le­re­de.

Nort­hug har ikke hatt en skik­ke­lig kon­ti­nu­er­lig tre­nings­pe­rio­de si­den slut­ten av juni. Krop­pen vir­ker ikke len­ger. Nå inn­ser Pet­ter Nort­hug at det hele kan va­ere over.

Han tror ikke at han kom­mer til å gå ver­dens­cup­renn før jul, han tror ikke at han er ak­tu­ell for det nors­ke Vm­la­get. Det var en vel­dig pes­si­mis­tisk lang­renns­stjer­ne som møt­te medie­ne på Beito­stø­len ons­dag. Te­ma­et var na­tur­lig­vis til­stan­den før se­son­gen star­ter til hel­gen. Nort­hug var aer­lig om at han ikke er i kjempe­slag.

Nort­hug har jo frem­stått som en som li­ker å for­tel­le halve sann­he­ter til medie­ne. Men nå be­dy­rer han at han snak­ker al­vor.

– Jeg er se­riøs. For­men er his­to­risk dår­lig, sa han og for­tal­te om en test som han had­de tatt sist fre­dag.

– Den var elen­dig.

Han er aer­lig på at for­men ikke er som den skal. At han har gått glipp av mye gjen­nom syk­dom i lø­pet av høs­ten, blant an­net i Ita­lia ny­lig, da han ble slått ut av en skik­ke­lig mage­sjau. Nort­hug sier han har gått glipp av rundt 200 tre­nings­ti­mer si­den juli.

32-årin­gen sier han tro­lig ikke går ver­dens­cup før i 2019. Han vet ikke en­gang om det skjer den­ne se­son­gen. I fe­bru­ar er det ski-vm i Se­efeld.

Et­ter fle­re tun­ge se­son­ger, er han aer­lig på at det­te kan va­ere hans sis­te sjan­se til å slå til­ba­ke.

– Hvis jeg mer­ker om en må­neds tid nå, at jeg ikke tå­ler tre­ning og kon­kur­ran­se, så gid­der jeg ikke mer. Det­te er et sis­te håp, men det skal nok vel­dig mye til at jeg går noe mes­ter­skap i år, sier han.

FOTO: RICHARD SAGEN, ADRESSEAVISEN

Pet­ter Nort­hug møt­te pres­sen på Beito­stø­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.