Fort­set­ter som Starts ho­ved­spon­sor – nekter å røpe hva av­ta­len er verdt

Faedrelandsvennen - - SPORT - STEFFEN STENERSEN

Start har inn­gått ny av­ta­le med Spare­ban­ken Sør.

Ban­ken var også ho­ved­spon­sor for Start i pe­rio­den 2007-2012.

Faed­re­lands­ven­nen har ti­di­ge­re skre­vet at den gam­le av­ta­len var verdt rundt fem mil­lio­ner kro­ner år­lig. Den nye av­ta­len strek­ker seg ut 2021.

– Det er en enorm til­lits­er­k­la­e­ring for oss at de tror like mye på det­te som vi gjør, sa dag­lig le­der i Start, Chris­top­her Lange­land, som ikke vil si hvor mye av­ta­len er verdt.

– Vi går ikke ut med sum­men, sier Lange­land.

– Hvor­for ikke?

– Det er nok slik at vi ikke øns­ker å gå ut med inn­hol­det i av­ta­len, men det er en av­ta­le vi er kjempe­godt for­nøyd.

– Bør ikke folk få vite hvor mye av­ta­len er verdt?

– Jeg tror alle for­står at det­te er en stor av­ta­le for Start og av så stor be­tyd­ning at den er med på å bi­dra til den rei­sen vi har be­gynt på, sier Lange­land.

Bank-di­rek­tø­ren er også godt for­nøyd med av­ta­len:

– Vi opp­le­ver Starts om lands­de­lens flagg­skip, og vi ser po­si­ti­ve ut­vik­lings­trekk, blant an­net hvor­dan Start skal sam­ar­bei­de med bred­den. Det er en av grun­ne­ne til at vi øns­ker å va­ere med, sier ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Geir Berg­s­kaug, som hel­ler ikke vil røpe ver­di­en på av­ta­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.