Det­te er årets al­ders­be­stem­te k

Dis­se åtte la­ge­ne gikk helt til topps i sin al­der­klas­se den­ne se­son­gen.

Faedrelandsvennen - - SPORT -

Jen­ter 13: Lyng­dal

Lyng­dal vant krets­mes­ter­ska­pet et­ter 3-0-sei­e­ren over Tveit i sis­te se­rie­kamp. – Vi har trent mye på kom­bi­na­sjons­spill på mot­stan­ders bane­halv­del og sco­ret mye mål på stor be­ve­gel­se rundt ball­fø­rer, sier Es­pen An­dals­vik, som er i tre­ner­team­et sam­men med Carl Mag­nus Salve­sen, Da­vid Si­mon­sen og Jarle Rei­ers­dal.

gut­ter 13: Våg

Al­le­re­de før sis­te se­rie­run­de var det klart at dis­se gut­te­ne er årets krets­mest­re. – Vi kva­li­fi­ser­te beg­ge la­ge­ne til 1. di­vi­sjon i høst, og be­stem­te oss for å hol­de beg­ge la­ge­ne i di­vi­sjo­nen. Må­let var å gå for Km-tit­te­len med det ene la­get, samt gi det and­re la­get en ok rei­se. Alle har fått spil­le på Våg 1 i lø­pet av høs­ten, så alle har va­ert med å bi­dra der til at vi sik­ret oss Km-tit­te­len, sier ho­ved­tre­ner Kjetil Aa­ge­dal, som har med Fro­de Gun­der­sen som lag­le­der.

Jen­ter 14: gim­le­troll

I år som i fjor kun­ne den­ne gjen- gen jub­le for å ha vun­net krets­mes­ter­ska­pet. Bjørn Gr­av­dahl, som er tre­ner for la­get sam­men med Se­unn Smith-tøn­nes­sen og Tom­my Han­sen, mel­der om en tøff høst­se­song med gode mot­stan­de­re. Gim­le­troll ble krets­mes­ter med to po­engs mar­gin foran Lyng­dal.

gut­ter 14: Start

Et­ter å ha gått ube­sei­ret (seks sei­re og to uav­gjor­te kam­per) gjen­nom høst­se­son­gen ble Start G14 krets­mes­ter i Ag­der. – Alle 19 spil­le­re skal ha skryt for den job­ben som har blitt lagt ned gjen­nom hele året, sier ho­ved­tre­ner Håvard Thu­nes Lil­let­vedt, som har med seg Tom­my Årik­stad og Lars Ot­to Birke­land i tre­ner­team­et.

gut­ter 15: mk

In­spi­rert av se­nior­la­gets opp­rykk til 3. di­vi­sjon, sik­ret den­ne gjen­gen Man­dals­ka­me­ra­te­nes and­re Km-tit­tel på tre da­ger, ved å spil­le 1-1 borte mot Våg i sis-

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.