Kø.

Faedrelandsvennen - - SPORT - ANN MAGRITT ARNLI

Min mor for­tal­te meg en dag at hun sy­nes det var så fint at hun ny­lig had­de blitt slup­pet foran i bil­vask-køen av en sva­ert hyg­ge­lig, ung uten­landsk mann. Det­te på tross av at han had­de kjøpt vas­ken før hen­ne i kas­sa. Når det kom­mer til høf­lig­het, og ikke minst kø­kul­tur, tror jeg en­kel­te nord­menn har noe å la­ere. Kan­skje en tur til Asia had­de hjul­pet? For bare da­ger et­ter min mors hyg­ge­li­ge bil­vask, kom jeg på sam­me ben­sin­sta­sjon for å fyl­le ben­sin. Alle pum­per var opp­tatt, så jeg stil­te meg til si­des på vent. Før jeg ante or­det av det, had­de tre bi­ler kas­tet seg inn til førs­te le­di­ge pum­pe foran meg, på tross av at jeg var der først. Jeg ble til slutt så ra­sen­de at jeg kjør­te til nes­te sta­sjon. Noen mors­ke blikk fikk jeg sendt sni­ker­ne i far­ta, og sam­ti­dig re­gist­rer­te jeg at samt­li­ge var nord­menn ...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.