Po­li­tik­ken må va­ere åpen

Fem stor­tings­par­ti­er vil ikke ha full åpen­het om hvor­dan de­res parti­grup­per bru­ker pen­ger de får fra stats­bud­sjet­tet. De had­de va­ert tjent med å vise det frem.

Faedrelandsvennen - - TORSDAG -

Vi le­ver i en tid hvor nøk­kel­be­gre­pet til­lit er un­der press. Hvor ster­ke strøm­nin­ger i be­folk­nin­gen i hele den vest­li­ge ver­den na­erer mis­til­lit til media, til vi­ten­skap, til po­li­tikk, makt og så­kalt eli­te.

Det er bare en måte å sva­re dis­se strøm­nin­ge­ne på – med et åpent og sterkt de­mo­kra­ti hvor ar­gu­men­ter og fak­ta mø­ter hver­and­re i åpne, of­fent­li­ge rom.

nå stor­tings­par­ti­er ikke vil va­ere helt åpne rundt de­tal­je­ne i penge­bru­ken sin, med mid­ler de får gjen­nom stats­bud­sjet­tet, kan det nøre opp un­der my­ter og fore­stil­lin­ger som fram­stil­ler en eli­te og en makt som ope­re­rer med agen­da­er som ikke tå­ler da­gens lys.

Det­te er sva­ert uhel­dig. Po­li­ti­ke­re, av alle, bur­de va­ere de frems­te til å dyr­ke en åpen kul­tur, et de­mo­kra­ti med trans­pa­rens hvor det ikke gis mu­lig­he­ter for å dyr­ke fore­stil­lin­ger om dulg­te mål­set­nin­ger.

Det er Af­ten­pos­ten som i en ar­tik­kel­se­rie set­ter lys på det­te. I den fel­les be­grun­nel­sen fra de fem stor­tings­par­ti­ene he­ter det: «Stor­tings­grup­pe­ne av­gir år­lig regn­skaps­rap­por­ter til Stor­tin­gets pre­si­dent­skap og er un­der­lagt kon­troll av sam­me re­vi­sjons­sel­skap. Dis­se rap­por­te­ne lig­ger of­fent­lig til­gjen­ge­lig på Stor­tin­gets nett­si­der og sik­rer åpen­het og inn­syn i grup­pe­nes bruk av til­skud­de­ne». Ut­ta­lel­sen fra de fem stor­tings­grup­pe­ne fra Ar­bei­der­par­ti­et, Høy­re, Frp, Sen­ter­par­ti­et og Ven­st­re leg­ger vi­de­re vekt på per­son­ver­net til de an­sat­te.

Vik­tig­he­ten av full åpen­het bør trum­fe dis­se ar­gu­men­te­ne. Vi kan for­stå engstel­sen for at man kan le­ses stra­te­gi­er, dis­ku­sjo­ner om vei­valg også vi­de­re, men det pro­ble­met blir even­tu­elt likt for alle. De sis­te fem åre­ne er det be­vil­get 862 mil­lio­ner skatte­kro­ner til parti­grup­pe­ne. Det be­lø­pet er så stort at det na­er­mest på­lig­ger po­li­ti­ker­ne en mo­ralsk for­plik­tel­se i å gå foran som et godt ek­sem­pel i å spil­le med åpne kort.

i åre­ne fram­over vil skatte­tryk­ket ven­te­lig øke for­di faer­re ar­beids­ta­ke­re skal ba­ere vel­fer­den til fle­re. Vi er av­hen­gi­ge av høy skatte­mo­ral, det igjen er helt av­hen­gig av til­lit.

FOTO: NTB SCAN­PIX

Stor­tings­grup­pe­ne til Ar­bei­der­par­ti­et, Høy­re, Frp, Sen­ter­par­ti­et og Ven­st­re vil ikke ha full åpen­het om hvor­dan de bru­ker pen­ge­ne de får fra Stats­bud­sjet­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.