2019 blir sis­te år med gra­tis bom for el­bil

Faedrelandsvennen - - NYHETER - KRIS­TIAN­SAND KJETIL REITE

I lø­pet av det sis­te året, har an­de­len el­bi­ler økt med 25 pro­sent. Nå er det klart at et fler­tall i by­sty­ret be­stemt at de skal be­ta­le i bom­men fra 2020.

I sep­tem­ber 2018 var an­de­len el­bi­ler som pas­ser­te bom­sta­sjo­nen 12, 3 pro­sent. An­de­len øker jevnt, og nå er den snart så høy at po­li­ti­ker­ne me­ner det er ri­me­lig at de be­ta­ler for seg i bom­men.

Ons­dag ble det fler­tall i for­mann­ska­pet for å inn­føre slik be­ta­ling fra 2020.

Da blir pri­se­ne i bom­sta­sjo­nen slik:

Null­ut­slipps­bi­ler: 11 kro­ner i rush og 7 kro­ner uten­om

And­re bi­ler: 23 kro­ner i rush og 15 kro­ner uten­om

For van­li­ge bi­ler blir pri­se­ne som i dag, kun jus­tert for pris­vekst. Bom­me­ne blir også stå­en­de der de er i dag.

Det er bred enig­het om å inn­føre be­ta­ling for el­bi­ler. Men Ven­st­res gruppe­le­der Ivar Ber­gund­hau­gen har ikke gitt opp å få ord­nin­gen med el­bil-be­ta­ling ut­satt.

– Jeg kan ikke be­gri­pe at man går inn og gjør en så vik­tig end­ring uten noen ut­red­ning, sa han i for­mann­ska­pet på ons­dag.

Han me­ner Kris­tian­sand må ven­te til an­de­len el­bi­ler er 20 pro­sent og så ta en ny vur­de­ring da.

– Norsk el­bil-po­li­tikk har va­ert en suk­sess­his­to­rie, sa han.

Han fikk ikke fler­tall. Og selv om det er by­sty­ret som skal fat­te ved­ta­ket, er det klart at både KRF, Ap og Høy­re går inn for den nye ord­nin­gen.

GARTNERLØKKA

Det mes­te av bom­pen­ge­ne skal bru­kes til å byg­ge ut Gartnerløkka. Ut­byg­gin­gen til tre mil­li­ar­der skal fi­nan­sie­res med 1,2 mil­li­ar­der fra sta­ten og 1,8 mil­li­ar­der fra bom­pen­ger.

– Den­ne sa­ken er vik­tig å få ved­tatt si­den Gartnerløkka er et sva­ert vik­tig pro­sjekt. Vi ri­si­ke­rer å mis­te stat­li­ge pen­ger om vi ikke får på plass den lo­ka­le fi­nan­sie­rin­gen, sa ord­fø­rer Ha­rald Fur­re (H).

Han ad­var­te mot å si nei til bom­penge­pak­ken.

– Gartnerløkka gir bed­re for­hold for gå­en­de, syk­len­de, kol­lek­tiv og ikke minst gods på sjø si­den den inne­hol­der jern­bane­spor i hav­na. Og det bi­drar til en hen­sikts­mes­sig vei­trans­port, sa Fur­re.

Han for­svar­te også be­ta­ling for el­bi­ler.

– Det trengs et in­cen­tiv for å frem­me trans­port­mid­del som ikke slip­per ut co2. Men også el­bi­ler tar plass og bi­drar til at det er be­hov for vei­er. Så vi må veie mål­set­tin­ge­ne mot hver­and­re.

FLER­TALL

Med støt­te fra Ap, er det der­for klart at det blir ut­byg­ging av Gartnerløkka og at også el­bil-ei­er­ne må bi­dra.

– Det er ikke bare vi som vil ileg­ge el­bi­le­ne be­ta­ling. Det gjel­der også Stor­tin­get. Så det­te bur­de ikke va­ere vel­dig kon­tro­ver­si­elt. En el­bil tar like mye plass som and­re bi­ler, sa Trond Blatt­mann.

Han om­tal­te Gartnerløkka som used­van­lig vik­tig.

– By­en ba­erer preg av at det ikke er vei uten­for sen­trum, sa Blatt­mann som me­ner at by­en tren­ger både ring­vei og ut­byg­ging av Gartnerløkka.

FOTO: KJETIL REITE

For­mann­ska­pet ved­tok ons­dag å vi­dere­føre da­gens bom­penge­ord­ning. By­sty­ret skal fat­te en­de­lig ved­tak i nes­te uke før sa­ken går til Stor­tin­get. De som stem­te for var: Jan­ni­ke Arne­sen (Ap), Trond Blatt­mann (Ap), Met­te Gun­der­sen (Ap), Ha­rald Fur­re (H) Re­na­te Ha­ege­land (H), Pål Harv (H), Gre­te Kvel­land Skaa­ra (KRF), Vig­go Lütch­e­rath (KRF) og To­ve Wel­le Haug­land (KRF). Ivar Ber­gund­hau­gen (V) og Hans Pet­ter Hor­ve (Sp) stem­te mot.

AR­KIV­FOTO: KJARTAN BJELLAND

Når da­gens bom­penge­pe­rio­de blir for­len­get, skal også el­bi­ler be­ta­le.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.