– Sinns­sykt at de vil inn­skren­ke abort­lo­ven

KRF og Høy­re vil for­hand­le om abort­lo­ven. Lør­dag sa tu­sen­vis av men­nes­ker i Nor­ge et run­gen­de nei til det.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - KRIS­TIAN­SAND TEKST: EVA MYKLEBUST [email protected]

Too­ba Khokhar (t.h.) og Mi­riam Sør­vig Arne­sen de­mon­strer­te mot end­rin­ger i abort­lo­ven lør­dag.

– Jeg ble skik­ke­lig, skik­ke­lig glad da jeg så hvor man­ge som kom. Det vi­ser at det­te er en sak som en­ga­sje­rer bredt. sier Mo­na Dia, fyl­kes­sek­reta­er i AUF Ag­der.

I Kris­tian­sand var det AUF sam­men med 8. mars­ko­mi­te­en som ar­ran­ger­te de­mon­stra­sjo­nen for abort­lo­ven. Over 1000 men­nes­ker møt­te opp for å mar­ke­re sin støt­te for da­gens abort­lov.

Pla­ka­ter med pa­ro­ler som «Ald­ri mer strikke­pin­ner», «Ikkje kødd med abort­lova», «Min kropp, ikke Er­nas» og «I can’t be­lie­ve I still have to pro­test this shit» pre­get to­get gjen­nom Kris­tian­sand.

– Den­ne sa­ken hand­ler om kvin­ners ret­tig­he­ter, sier Dia til Faed­re­lands­ven­nen.

FOR­HAND­LER OM ABORT

Det hele star­tet da Krfs nest­le­der Kjell In­golf Rop­stad ut­ford­ret både Er­na Sol­berg (H) og Jo­nas Gahr Stø­re til å fjer­ne pa­ra­graf 2c i abort­lo­ven, som åp­ner for abort etter 12. uke der­som «det er stor fare for at bar­net kan få en al­vor­lig syk­dom».

Er­na Sol­berg har åp­net for de­batt om to punk­ter i abort­lo­ven; det som kan opp­fat­tes som dis­kri­mi­ne­ren­de ele­men­ter i pa­ra­graf 2c, samt fos­ter­re­duk­sjon.

– Kvin­ners ret­tig­he­ter skal ikke svek­kes, og at det skal leg­ges stør­re vekt på kvin­ners og fa­mi­li­ers vur­de­ring av egen livs­si­tua­sjon, sa Sol­berg i Stor­tin­gets spørre­time den­ne uka.

Lør­dag ble det ar­ran­gert de­mon­stra­sjo­ner i 33 nors­ke byer, der­iblant Kris­tian­sand og Man­dal på Sør­lan­det. Over 1000 men­nes­ker i Kris­tian­sand og 150 i Man­dal de­mon­strer­te mot par­ti­enes bruk av abort­lo­ven som for­hand­lings­kort om re­gje­rings­makt.

– Det er helt sinns­sykt at de vil inn­skren­ke abort­lo­ven for å få mer makt. Abort­lo­ven bur­de hel­ler ut­vi­des, og gi stør­re rom for selv­be­stem­mel­se. Kvin­ner skal ikke få sine ret­tig­he­ter inn­skren­ket på grunn av re­li­gion, sier Too­ba Khokhar (26) til Faed­re­lands­ven­nen.

Hun had­de sam­men med Mi­riam Sør­vig Arne­sen (25) møtt opp i Kris­tian­sand for å høre på ap­pel­ler og gå i tog.

– Jeg har en fast jobb og er på et godt sted. Jeg kun­ne nok fint tak­let å møte i en nemnd. Det er det ikke alle som had­de tak­let lite godt. Det­te ram­mer ofte de sva­kes­te i sam­fun­net som kan­skje ikke all­tid kan stå like sterkt opp for seg selv. Jeg har all re­spekt for dem som vel­ger å få et barn med al­vor­li­ge helse­ut­ford­rin­ger. Po­en­get er at det er kvin­nen som skal vel­ge om de vil få det bar­net – ikke po­li­ti­ker­ne, sier Sør­vig Arne­sen.

– KVIN­NE­NES DAG

Fle­re kvin­ner holdt lør­dag flam­men­de inn­legg på veg­ne av kvin­ners ret­tig­he­ter, blant and­re Se­h­er Ay­dar i Rødt, Sol Rå­bu i So­sia­lis­tisk Ung­dom og Ceci­lie Kroglund, le­der for Ar­bei­der­par­ti­et i Ag­der.

Kenneth Mørk fra LO holdt ho­ved­ap­pel­len:

– Det­te er egent­lig kvin­ne­nes dag. Det­te hand­ler om kvin­ners ret­tig­he­ter. Å bru­ke pa­ra­graf 2c som et for­hand­lings­kort om re­gje­rings­makt er ikke noe vi vil va­ere med på. Det hand­ler om så mye mer enn å bare end­re på en set­ning, sa han til Faed­re­lands­ven­nen i for­kant av de­mon­stra­sjo­nen.

– Er det ikke ak­tu­elt med en de­batt om abort­lo­ven?

– Vi kan godt ta debatten. Det røs­ker opp man­ge fakta som vi el­lers kan­skje ikke had­de fått be­lyst. Kjell In­golf Rop­stad mis­for­sto for ek­sem­pel sta­ti­stik­ken om sein­abor­ter. Uten debatten som har kom­met, er det ikke sik­kert at det bil­det had­de blitt kor­ri­gert.

Også i Man­dal var det de­mon­stra­sjo­ner lør­dag.

– Vi som ar­ran­gø­rer er kjempe­gla­de for den sto­re opp­slut­nin­gen og det sto­re en­ga­sje­men­tet, sier de­mon­stra­sjons­le­der Ma­ren Gar­mann Lau­nes godt for­nøyd med opp­mø­tet.

FOTO: EVA MYKLEBUST

Pla­ka­ter med pa­ro­ler som «Ald­ri mer strikke­pin­ner», «Ikkje kødd med abort­lova», «Min kropp, ikke Er­nas» og «I can’t be­lie­ve I still have to pro­test this shit» pre­get to­get gjen­nom Kris­tian­sand.

FOTO: EVA MYKLEBUST

Mo­na Dia i AUF er glad for at over 1000 men­nes­ker møt­te opp til da­gens de­mon­stra­sjon for abort­lo­ven.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.