DET­TE ER SA­KEN

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Abort­lo­ven

KRF har ut­ford­ret Høy­re til å fjer­ne pa­ra­graf 2c i abort­lo­ven, som åp­ner for abort etter 12. uke der­som «det er stor fare for at bar­net kan få en al­vor­lig syk­dom».

Er­na Sol­berg har åp­net for de­batt om to punk­ter i abort­lo­ven; det som opp­fat­tes som dis­kri­mi­ne­ren­de ele­men­ter i pa­ra­graf 2c og fos­ter­re­duk­sjon.

– Kvin­ners ret­tig­he­ter ikke skal svek­kes, og at det skal leg­ges stør­re vekt på kvin­ners og fa­mi­li­ers vur­de­ring av egen livs­si­tua­sjon, sa Sol­berg i Stor­tin­gets spørre­time den­ne uka.

Lør­dag de­mon­strer­te fle­re kvinne­or­ga­ni­sa­sjo­ner for å beholde da­gens abort­lov un­der fa­nen «Ikke rør abort­lo­ven».det var de­mon­stra­sjo­ner 33 ste­der i lan­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.