Kjell In­golf Rop­stad: – Dypt­gri­pen­de og vans­ke­lig

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Kjell In­golf Rop­stad sier han for­står en­ga­sje­men­tet abort­spørs­må­let ska­per.

Rop­stad satt i mø­ter i Stjør­dal lør­dag, men be­svar­te Faed­re­lands­ven­nens spørs­mål på sms.

– Over 1000 men­nes­ker møt­te opp i Kris­tian­sand og fle­re tu­sen de­mon­stre­rer i Oslo for å beholde da­gens abort­lov. Hva ten­ker du om hva du har satt i gang?

– Abort­spørs­må­let er dypt­gri­pen­de og et vans­ke­lig spørs­mål som jeg for­står ska­per en­ga­sje­ment. Li­ke­vel me­ner jeg det må va­ere lov å drøf­te vans­ke­li­ge etis­ke spørs­mål den­ne lo­ven be­rø­rer.

– Abort­lo­ven har bred støt­te blant de po­li­tis­ke par­ti­ene og fol­ket. Hvor­for vil du end­re på den?

– Abort­lo­ven har ikke blitt end­ret på 40 år, sam­ti­dig som den medi­sins­ke ut­vik­lin­gen har va­ert enorm. Mens bio­tek­no­logilo­ven i ut­gangs­punk­tet re­vi­de­res hvert fjer­de år gjø­res det­te ald­ri med abort­lo­ven, selv om de etis­ke di­lem­ma­ene blir stør­re og stør­re etter hvert som tek­no­lo­gi­en ut­vik­ler seg. Det er et stort pa­ra­doks. Vi kan få vite langt mer om egen­ska­pe­ne til barn i mors liv i dag enn man kun­ne se for seg for 40 år si­den, og der­med har vi endt

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.