Mis­hand­let for­svars­løs mann i over tre ti­mer

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: GEIR CHRIS­TI­AN JO­HANN­ES­SEN chris­ti­an.jo­hann­es­[email protected]

En ung mann og en ung kvin­ne er dømt til be­tin­get feng­sel etter å ha ut­øvd grov vold mot en psy­kisk ut­vik­lings­hem­met mann i hans hjem.

En mann (23) og en kvin­ne (20) er i Kris­tian­sand ting­rett dømt til be­tin­get feng­sel i to år for grov kroppskren­kel­se.

I 2016 var de to dom­fel­te på en fest i Lin­des­nes. Fes­ten ble holdt hjem­me hos en mann som iføl­ge dom­men er psy­kisk ut­vik­lings­hem­met. Da fes­ten na­er­met seg slut­ten ble de to dom­fel­te va­eren­de igjen hos man­nen.

De tre skal ha va­ert be­ru­se­de. Man­nen skal da ha sagt noe som pro­vo­ser­te 23-årin­gen.

Det ut­løs­te det som ble tre ti­mer med vold mot den for­svars­løse man­nen.

SLAG OG KVELNING

Den unge man­nen slo for­na­er­me­de med knyt­tet neve i tin­nin­gen, tok tak i man­nen og sleng­te ham i veg­gen og gol­vet. Der­et­ter dro han man­nen med på sove­rom­met hvor han sleng­te ham i sen­ga.

Da tok kvin­nen kve­ler­tak på man­nen, og skal ha holdt gre­pet i cir­ka 15 se­kun­der. Det gjor­de at for­na­er­me­de mis­tet pus­ten, og hun stop­pet ikke før den and­re dom­fel­te ba hen­ne stop­pe og dro hen­ne vekk.

De tre be­ve­get seg ut i stua, men vol­den tok til igjen. Den for­na­er­me­de ble dyt­tet slik at han falt mot en hyl­le og slo seg i bak­ho­det.

«RUNDJULING»

I dom­men leg­ger retten vekt på at vol­den ble ut­øvd over en lang tids­pe­rio­de, og der­for vur­de­res som grov kroppskren­kel­se. I lege­jour­na­len fra un­der­sø­kel­ser da­gen etter ble det slått fast at for­na­er­me­de had­de fått «rundjuling».

Retten be­mer­ker at hand­lin­ge­ne ble be­gått i eget hjem mot en psy­kisk ut­vik­lings­hem­met per­son som var for­svars­løs, den ble be­gått av fle­re i fel­les­skap og had­de ka­rak­ter av mis­hand­ling.

De døm­te kjen­te ikke for­na­er­me­des dia­gno­se, men ut­tal­te at de ob­ser­ver­te hans red­sel, fun­ge­rings­nivå og mang­len­de evne til å for­sva­re seg.

ERKJENTE STRAFFSKYLD

Beg­ge til­tal­te erkjente straffskyld for hen­del­se­ne.

I dis­ku­sjo­nen om hvil­ken straff de to skul­le få, ble det lagt vekt på at sa­ken er «sva­ert gam­mel» og had­de over ett år ligge­tid hos po­li­ti­et. Dom­men falt fre­dag.

Kvin­nen ble dømt til 60 da­ger feng­sel, som ble gjort til be­tin­get feng­sel med prøve­tid på to år.

Man­nen ble også dømt for ved et an­net til­fel­le å ha kjørt i 101 km/t i en 60-sone uten fø­rer­kort. Straf­fen hans ble satt til feng­sel i 120 da­ger, som ble gjort til be­tin­get feng­sel med prøve­tid på to år, samt en bot på 5000 kro­ner.

De to ble også dømt til å be­ta­le opp­reis­nings­er­stat­ning på 30.000 kro­ner til for­na­er­me­de.

FOTO: KRIS­TIN ELLEFSEN

To per­soner ble fre­dag dømt for å ha ut­øvd grov vold mot en psy­kisk ut­vik­lings­hem­met mann.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.