Nå blir det ut­red­ning av el-ferje­drift i Kris­tian­sand

Faedrelandsvennen - - NYHETER - KJE­TIL REITE

Vi­dar Klep­pe (Dem) kas­ter seg på den grøn­ne bøl­gen og sik­rer fler­tall for­sla­get om el­fer­jer.

– Vi er opp­tatt av prak­tis­ke løs­nin­ger og vil leg­ge til ret­te for at folk skal rei­se kol­lek­tivt. Så det­te er ab­so­lutt noe som vi er po­si­ti­ve til. Og i den­ne sa­ken er vi på vip­pen, sier Vi­dar Klep­pe, gruppe­le­der i De­mo­kra­te­ne.

Som Faed­re­lands­ven­nen skrev fre­dag, vil seks par­ti­er i by­sty­ret ha en skik­ke­lig gjen­nom­gang av om det er mu­lig å få til pas­sa­sjer­fer­jer i Kris­tian­sand. De har 25 re­pre­sen­tan­ter i by­sty­ret. Med De­mo­kra­te­nes to re­pre­sen­tan­ter blir det fler­tall.

– Jeg hus­ker til­ba­ke fra da Kjell Land­mark tok det­te opp i by­sty­ret. Da ble han ledd av. Men han var en opp­rik­tig po­li­ti­ker og det er bra at vi kan få til det­te.

Kjell Land­mark satt i by­sty­ret for Miljø­par­ti­et De Grøn­ne og tok opp sa­ken ved fle­re an­led­nin­ger. Blant an­net i et for­slag i 1997.

Det er en rek­ke ube­svar­te spørs­mål ved ferje­drift, blant an­net om folk vil ta en fer­je fra Vågs­bygd til sen­trum når det er en mo­tor­vei stort sett hele vei­en inn. Det kan også bli høye drifts­kost­na­der.

Selv om en rek­ke par­ti­er er venn­lig inn­stilt til å sjø­trans­port, kan det li­ke­vel va­ere langt fram. Hvis ferje­drif­ten skal inn i en fram­ti­dig by­vekst­av­ta­le, vil den kon­kur­re­re med and­re trans­port­løs­nin­ger. Så skal man vel­ge de løs­nin­ge­ne som bi­drar til å brem­se bil­tra­fik­ken.

– Det er nett­opp der­for vi må få en ut­red­ning og se om det­te lar seg gjø­re, sier Vi­dar Klep­pe.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.