Byg­ger Bane­heia Park i sju eta­sjer

Over nytt­år er det plan­lagt bygge­start for et kon­tor­bygg med glass­fa­sa­de mot Gart­ner­løk­ka. Kru­se Smith og Chris­ti­ans­holm Ei­en­dom står bak.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: VE­GARD DAMSGAARD ve­[email protected]

– Her skal vi kon­ver­te­re en åpen par­ke­rings­plass til yren­de liv. Plas­sen har sik­kert va­ert prak­tisk for man­ge bi­lis­ter, men som mil­jø­ele­ment i byen er den ni­trist, sier Jon Bjør­gum, styre­le­der i Chris­ti­ans­holm Ei­en­dom og kjent til­hen­ger av par­ke­ring un­der bak­ken, el­ler Tor­vet.

To av tre kvar­ta­ler i Ny­byen er for lengst bygd ned, for en stor del av lei­lig­he­ter. Den sis­te tom­ta har Kru­se Smith hatt lig­gen­de på vent, etter at by­sty­ret god­kjen­te re­gu­le­rings­pla­nen i 2010.

– Det har va­ert et stort, kom­plekst pro­sjekt vi ikke helt har visst hvor­dan vi skal an­gri­pe. Opp­rin­ne­lig var det tenkt et bo­lig­pro­sjekt med noe na­e­ring. Nå fo­ku­se­rer vi mer på na­e­ring, mens bo­li­ger kom­mer i nes­te trinn. Vi har knekt ko­den for å kom­me i gang, me­ner ei­en­doms­ut­vik­ler Tor Olav Ho­len fra Kru­se Smith.

80–90 MIL­LIO­NER KRO­NER

Førs­te bygge­trinn blir selve kon­tor­byg­get i glass på hjør­net mot vest, med rom for 160 kon­tor­plas­ser for­delt på tre-fire be­drif­ter. Det blir drøyt 600 kvad­rat­me­ter gulv i hver av de sju eta­sje­ne.

Bygge­kost­na­den lig­ger mel­lom 80 og 90 mil­lio­ner kro­ner.

– De pre­sen­ter­te et vel­dig in­ter­es­sant pro­sjekt for oss. Den­ne tom­ta har lig­get brakk len­ge, det er en sen­tral del av «city» i Kvad­ra­tu­ren. Å ta hull på noe sånt trig­ger oss eks­tra mye, for­tel­ler Jon Bjør­gum, Kvad­ra­tu­rens mest ak­ti­ve ei­en­doms­ut­vik­ler sis­te ti­året.

Sam­men med An­stein Fid­je og Ole-rag­nar Ol­sen ut­gjør han «nye» Chris­ti­ans­holm Ei­en­dom etter opp­split­tin­gen på for­som­mer­en. De har bi­dratt med bred er­fa­ring og kom­pe­tan­se i pro­sjek­tet, og tror ti­min­gen er god for Bane­heia Park.

In­ter­es­sen har va­ert så­pass god at bygge­start er plan­lagt over nytt­år, med fer­dig­stil­lel­se som­mer­en 2020.

REG­NER MED å FYLLE OPP

Ut­byg­ger­ne hev­der kon­tor­mar­ke­det har gjort en drei­ning.

Der det tid­li­ge­re var at­trak­tivt å flyt­te ut av Kvad­ra­tu­ren, grun­net lite funk­sjo­nel­le lo­ka­ler og tung­vint in­fra­struk­tur, øns­ker man­ge seg nå til­ba­ke.

– Det er en del ut­bud av kon­tor­lo­ka­ler i Kris­tian­sand, men lite av det­te er nytt og mo­der­ne med da­gens stan­dard. Vi har job­bet di­rek­te mot øns­ke­de leie­ta­ke­re og fått vel­dig god re­spons, opp­ly­ser An­stein Fid­je, dag­lig le­der i både Chris­ti­ans­holm og Bane­heia Park AS, der ei­er­ska­pet er delt 50/50.

Kon­to­re­ne får gjen­nom­gå­en­de lys, lo­ka­le­ne skal va­ere flek­sib­le og ut­sik­ten til­ta­len­de, spe­si­elt i de øv­re eta­sjer.

I res­ten av kvar­ta­let er det re­gu­lert til na­e­ring i første­eta­sje, del­vis i and­re eta­sje, og 80 bo­li­ger over.

– Det blir et litt an­net seg­ment enn de dy­res­te lei­lig­he­te­ne langs sjø­en, sier Tor Olav Ho­len.

FOTO: ARK.NET AS

Slik blir Bane­heia Park i Ny­byen, tett på åp­nin­gen til Bane­hei­tun­ne­len. Førs­te bygge­trinn er kon­tor­byg­get i glass na­er­mest, med grønt tak.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Tor Olav Ho­len fra Kru­se Smith flan­kert av An­stein Fid­je (t.v.) og Jon Bjør­gum fra Chris­ti­ans­holm Ei­en­dom foran bygge­tom­ta i Ny­byen, med Slottsquar­ta­let i bak­grun­nen.

FOTO: ARK.NET AS

Bane­heia Park AS sen­tralt i il­lust­ra­sjo­nen, nord i Kvad­ra­tu­ren og ved fo­ten av Bane­heia.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.