❞ Det er noe helt ma­gisk stem­nin­gen på øya.

Rundt 900 men­nes­ker tok fer­ga ut til Bragd­øya på et av Kris­tian­sands mest tra­di­sjons­rike jule­mar­ke­der.

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Dag Ei­de, In­ge Tjøm og Ve­gard An­der­sen i kyst­la­get had­de full kon­troll på ferge­pas­sa­sje­re­ne som ven­tet på å kom­me seg over til jule­mar­ke­det på Bragd­øya.

– En fan­tas­tisk flott tra­di­sjon. Hvert år kom­mer det bort­imot 1000 men­nes­ker her, sier Ei­de.

– Hvor­for er det blitt så po­pu­la­ert?

– Det er noe helt ma­gisk med stem­nin­gen på øya. For man­ge mar­ke­rer mar­ke­det star­ten på selve jula, sier Ei­de.

Ka­me­rat An­der­sen var mest opp­tatt med å hol­de var­men den­ne noe kjø­li­ge søn­da­gen i no­vem­ber.

– I dag er det bare Flek­ke­røy­bu­na­den som du­ger, gli­ser han i kjele­dres­sen.

Ute på øya vrim­let det av små og sto­re som en­ten kik­ket på ut­stil­lin­ger, kjøp­te noe i de man­ge bo­de­ne, del­tok på ak­ti­vi­te­ter el­ler bare gikk en søn­dags­tur på den vak­re øya.

– Jeg har ald­ri va­ert her før, men hør­te det skul­le va­ere man­ge hånd­lag­de ting man kun­ne kjø­pe. Det har jeg lyst til å se på, sa Paula Echague (27), som var der sam­men med Ve­gard Fur­holt (27).

På lof­tet i et av byg­ge­ne var un­ge­ne i full gang i sne­k­ker­verk­ste­det.

– Vi la­ger en båt sam­men. Skik­ke­lig gøy, men­te Mat­hias Lin­de­land (8) og Ma­ri­us Jor­tveit (8).

Fle­re ild­sje­ler har stått på en år­rek­ke for lage jule­mar­ke­det til en opp­le­vel­se. Ge­org Si­mon­sen har va­ert med si­den star­ten rundt 20 år si­den, de sis­te ti som mar­ke­dets jule­nis­se.

– Det­te er bar­nas dag, og i dag kjø­rer jeg dem rundt på øya med trak­to­ren, for­tel­ler nis­sen, som til og med har ekte skjegg.

– Skjeg­get har jeg hele året, men det sis­te halv­året lar jeg va­ere med å stus­se det, av­slø­rer Si­mon­sen.

Iføl­ge ar­ran­gø­ren Bragd­øya kyst­lag tok 800 men­nes­ker en av de to opp­sat­te fer­ge­ne ut til jule­mar­ke­det.

– I til­legg er det en del som har tatt egen båt ut. Jeg vil nok an­slå 900 men­nes­ker her i dag. Det er jo blitt et inn­holds­rikt, noe ekso­tisk jule­mar­ke­det. Det at det lig­ger på en øy er at­trak­tivt nok i seg selv, sier To­re Bernt­sen, le­der av kyst­la­get.

FOTO: ESPEN SAND

Ge­org Si­mon­sen med tit­te­len «trak­tor­nis­se» kjør­te både sto­re og små rundt på Bragd­øya og opp til Thau­lows hus.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.