Fikk inn 380.000 kr

Faedrelandsvennen - - NYHETER - JOHS. BJØRKELI

Hundre­vis av men­nes­ker fra hele Se­tes­dal, og noen fra Kris­tian­sand med, tok lodd for 380.000 kro­ner og dro av går­de med 230 hjemme­bak­te ka­ker og minst like man­ge ge­vins­ter av ymse slag da Norsk Lut­hersk Mi­sjons­sam­band had­de ju­le­mes­se på Rys­stad sokne­hus lør­dag.

Det­te er ny re­kord for den 35 år gam­le jule­mes­sa.

– Kjempe­moro, sier Tallak Hos­le­mo til Faed­re­lands­ven­nen etter en lang dag på Rys­stad sokne­hus inne­hol­den­de åre­salg, lot­te­ri og or­ga­ni­se­ring av lodd­sel­ge­re.

I 32 av de 35 åre­ne Norsk Lut­hersk Mi­sjons­sam­band har ar­ran­gert den år­li­ge jule­mes­sa på sokne­hu­set på Rys­stad har han va­ert med.

I dag har han gle­den av å se både barn og barne­barn va­ere ak­ti­ve med på det­te sto­re ar­ran­ge­men­tet som drar hundre­vis av men­nes­ker til en av Sør­lan­dets al­ler størs­te jule­mes­ser hvert år.

– Men ikke bare ka­ker her vet du, sier Hos­le­mo når Faed­re­lands­ven­nen lar seg im­po­ne­re av at mi­sjons­kvin­ne­ne har pro­du­sert 230 fers­ke mar­si­pan­ka­ker og kranse­ka­ker i lø­pet av få da­ger.

– Her er ma­le­ri­er, gave­kort på 15.000 kro­ner, kjøk­ken­ut­styr, strikke­va­rer, hus­flids­ar­tik­ler og mye, mye mer, sier han.

Om lag 180.000 kro­ner av pen­ge­ne som kan bok­fø­res nå er for­hånds­solg­te lodd der ge­vins­te­ne ble truk­ket lør­dags­kvel­den. De nes­te 200.000 kro­ne­ne fikk mi­sjons­ven­ne­ne inn i lø­pet av lør­da­gen.

– Hva bru­ker dere pen­ge­ne dere har fått inn på lodd­salg til?

– Det går til mi­sjons­ar­beid og helse og sko­le i 8–10 mi­sjons­land og til kris­tent ung­doms­ar­beid i Nor­ge, sier Tallak Hos­le­mo.

Det tra­di­sjo­nel­le åre­sal­get – loddrem­ser med man­ge tall – fore­går ved at unge og eld­re sel­ge­re går rundt blant pub­li­kum sel­ger lodd, som trek­kes når run­den er ut­solgt.

De unge sprin­ter ut blant pub­li­kum med hver sine 75 nye lodd så fort trek­ning er unna­gjort. Når de er ut­solgt, blir de re­gist­rert på data­skjer­men som Olav Mos­døl i sek­re­ta­ria­tet sty­rer. Den som sel­ger flest lodd vin­ner en hem­me­lig pre­mie.

– Her er det in­gen nåde, smi­ler 15 år gam­le Inge­bjørg Hos­le­mo. Hun er nie­sa til Tallak Hos­le­mo og kon­kur­rer­te bein­hardt med blant and­re to brød­re og ei søs­ter om å bli bes­te sel­ger. Da Faed­re­lands­ven­nen for­lot lo­ka­let, le­det hun.

– Hem­me­lig­he­ten er å va­ere blid og ikke la seg stres­se når for ek­sem­pel en som vil kjø­pe lodd for 50 kro­ner be­ta­ler med en tu­sen­lapp, sier hun.

Ved et bord satt Em­ma Røyk­nes, An­ne Brit Li­en, Else Nor­unn Grei­bes­land og Ha­rald og Elin Aas. Al­le­re­de tid­lig på etter­mid­da­gen sto tre kranse­ka­ker, to mar­si­pan­ka­ker, bil­vask­ut­styr og tenn­bri­ket­ter stab­let opp på bor­det. Og fort­satt lå pen­ge­ne løst i lom­ma da lodd­sel­ger­ne duk­ket opp.

– Vi er en gjeng fra Byg­lands­fjord og Ev­je som mø­tes på Byg­lands­fjord og la­ger ge­vins­ter du kan ta lodd på her, for­tel­ler Li­en.

FOTO: JOHS. BJØRKELI

Dis­se had­de vin­ner­lyk­ke! F.v. Ha­rald og Elin Aas fra Ev­je, Em­ma Røy­ke­nes fra Horn­nes og Else Nor­unn Grei­bes­land fra Byg­lands­fjord.

FOTO: JOHS. BJØRKELI

Moro å va­ere med beste­mor Sis­sel Ø. Hel­le på me­nig­hets­ba­sar og vin­ne mas­se, sy­nes tre år gam­le Vil­de Røds­and­nes. Til høy­re Grethe Vat­ne­da­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.