FAKTA

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

Nor­ce

Er dan­net av seks tid­li­ge­re forsk­nings­in­sti­tut­ter: Ag­der­forsk­ning og Tek­no­va på Sør­lan­det, Chris­ti­an Michel­sen Re­se­arch og Uni Re­se­arch i Ber­gen, In­ter­na­tio­nal Re­se­arch Insti­tute of Stav­an­ger (Iris), og fra 2019 også Nor­ut i Tromsø.

Har lo­ka­sjo­ner i Oslo, Grim­stad, Kris­tian­sand, Stav­an­ger, Hauge­sund, Ber­gen, Bodø, Bar­du, Tromsø og Al­ta. Har 900 an­sat­te fra 40 na­sjo­ner.

For­ven­tet års­om­set­ning: 1,2 mil­li­ar­der kro­ner.

Fra ja­nu­ar 2019 er ei­er­ne:

Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen med 47 pro­sent

Stav­an­ger Re­se­arch Hol­ding (eid av Stif­tel­sen Ro­ga­lands­forsk­ning og Uni­ver­si­te­tet i Stav­an­ger) med 31,5 pro­sent

Ag­der Re­se­arch Hol­ding (eid av Uni­ver­si­te­tet i Ag­der, J.B. Ug­land Ven­tu­re, Ag­der Ener­gi, Skeie Group, Mhwirth, Elkem og Spare­ban­ken Sør) med 9,3 pro­sent

Nor­ut Hol­ding (UIT Nor­ges Ark­tis­ke Uni­ver­si­tet, Troms fyl­kes­kom­mu­ne, Troms Kraft og Nord­land fyl­kes­kom­mu­ne) med 3,9 pro­sent, Spare­ban­ken Vest med 1,2 pro­sent, Equi­nor Tech­no­lo­gy Ven­tu­res med 1,2 pro­sent, Siva med 2,3 pro­sent og Stif­tel­sen Uni­fob med 4,8 pro­sent

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.