Over­gang barne­hage/sko­le

Den sis­te uken har jeg fått aeren av å va­ere i ob­ser­va­sjons­prak­sis i 1. klas­se.

Faedrelandsvennen - - MENING - JULIANE HODNEMYR GIMRE

Jeg har møtt og blitt kjent med noen helt ny­de­li­ge ele­ver, som kun etter noen må­ne­der i sko­len har til­pas­set seg sitt nye la­e­rings­mil­jø. Det å sit­te stil­le i fle­re ti­mer, har blitt en vane, det å rek­ke om hån­den er en selv­føl­ge, og bar­na har sin egen rol­le i det lil­le sam­fun­net som er in­ne i klasse­rom­met.

Jeg har som barne­hage­la­e­rer­stu­dent hatt fo­kus på over­gan­gen barne­hage/sko­le, og de for­vent­nin­ge­ne jeg had­de i for­kant ble raskt til noe an­net enn for­ven­tet. Jeg had­de tid­li­ge­re en stor drøm om å bli la­erer, mu­lig­he­ten til å kun­ne la­ere barn fag­stoff og er­fa­rin­ger var noe jeg øns­ket. I ste­det be­gyn­te jeg på barne­hage­la­erer­ut­dan­nin­gen ved Uni­ver­si­tet i Ag­der i 2017.

Jeg had­de in­gen sa­er­li­ge for­vent­nin­ger om hva en barne­hage­la­erer drev med i det dag­li­ge ar­bei­det, og jeg had­de nok man­ge for­dom­mer mot yr­ket, som jeg hø­rer så man­ge and­re også har. Jeg får sta­dig spørs­mål om: «Oi, hvor­dan or­ker du å job­be i barne­hage når du selv har små barn?» El­ler: «Går ikke hver­da­gen mest i å leke med bar­na og skif­te blei­er?». Tid­li­ge­re vil­le jeg kan­skje ha tenkt det sam­me, og hatt en an­nen opp­fat­ning av en som job­ba i en barne­hage, kon­tra en la­erer i sko­len.

Det sam­me ten­ker kan­skje du som le­ser det­te? Barne­hage­stu­den­ter blir også sett an­ner­le­des på når vi kom­mer ut i sko­len, vi blir gjer­ne sett på stu­den­ter som skal kom­me inn i sko­len og leke med bar­na og kve­ru­le­re på for lite frilek - noe vi selv­føl­ge­lig også gjør. Men jeg blir let­te­re sjok­kert når jeg ser sli­ke hold­nin­ger i 2018 – barne­hage­tan­te-or­det er UT!

Jeg var i barne­hage­prak­sis i fjor, 8 uker til sam­men, og vet du hva? Jeg ble sjok­kert og mek­tig im­po­nert over hver­da­gen som pe­da­gog i barne­ha­gen. Jeg har nå sett la­ere­re job­be i sko­len, og jeg har sett barne­hage­la­ere­re job­be i prak­sis. Jeg er langt ifra noen eks­pert, men en ting er ty­de­lig for meg, på de få må­ne­de­ne (juni-au­gust) må bar­na gå fra å ha stor med­virk­ning i egen hver­dag, til å ha lite på­virk­nings­evne. Som barne­hage­la­ere­re må vi for­ank­re fag­stof­fet som fore­går i en barne­hage­hver­dag på lik lin­je som i sko­len, for­skjel­len er må­ten å job­be på, da det skil­les mel­lom pro­sess­mål i barne­ha­gen, og la­e­rings­mål i sko­len. Barns med­virk­ning, og bar­net som sub­jekt er re­le­van­te be­gre­per i en barne­hage­la­e­rers hver­dag, og en barne­hage­la­erer skal ten­ke med­virk­ning og med­be­stem­mel­se i nes­ten alle av­gjø­rel­ser som gjø­res ila da­gen. Er bar­na in­ter­es­sert i kjøre­tøy, så skal det va­ere fo­kus på kjøre­tøy, og på den­ne må­ten kan man trek­ke inn re­le­van­te fag­om­rå­der. Man har mer flek­si­bel hver­dag og kan spil­le mer på barns ini­tia­tiv og del­ta­gel­se, jeg har tro på at den­ne må­ten å job­be på gir en all­si­dig la­e­ring for­ank­ret i prak­sis­er­fa­rin­ger for bar­na.

Isko­len er pla­ne­ne lagt på for­hånd ett halvt år i for­vei­en, og barns med­virk­ning står ikke like sen­tralt i en hek­tisk hver­dag med 2 bok­stav­ly­der i uken, inn­fø­ring av andre­språk-en­gelsk og tall og tall­ord. Frilek er nes­ten ikke til ste­de i bar­nas hver­dag leng­re, og fra å ha fo­kus på frilek og rolle­lek i barne­ha­gen, må den­ne over­gan­gen for bar­na va­ere enormt sto­re! Bar­na sit­ter stil­le for det mes­te gjen­nom hele skole­da­gen, og for små krop­per som er i ut­vik­ling, kan det­te ska­per uro­lig­he­ter og frust­ra­sjon hos bar­na.

Barn er noen fan­tas­tis­ke skap­nin­ger, og til­pas­ser seg utro­lig fort. Det var im­po­ne­ren­de å se så små barn til­pas­se seg sli­ke struk­tu­rer­te og fas­te ram­mer på så kort tid etter skole­start, men bur- de det va­ere slik at det er bar­na som til­pas­ser seg sko­len? Vi snak­ker om 5-6-årin­ger.

Tid­li­ge­re had­de je­get øns­ke om å bli la­erer, jeg er nå and­re året i barne­hage­la­erer­ut­dan­nin­gen, og jeg kun­ne ikke va­ert mer stolt over å ut­dan­ne meg til å bli pe­da­gog i barne­ha­gen. All­si­dig­he­ten til en barne­hage­la­erer kre­ver så eks­tremt mye, her skal man va­ere til­ste­de for hvert en­kelt­barn, se alle sine an­sat­te, føl­ge opp for­eld­re og ha an­svar for det ad­mi­ni­stra­ti­ve på sin av­de­ling. Sko­len spil­ler en stor rol­le i et barns liv, og her er det så klart ulik­he­ter og mas­se po­si­ti­ve hold­nin­ger og egen­ska­per. Bar­na for­mes også her, men det å få føl­ge bar­na fra de er små bor­ge­re på un­der 1 år, til de blir «små voks­ne» på 5 år, er ma­gisk. Barne­hage­la­ere­re - dere er un­der­vur­der­te av alt for man­ge, men dere gjør hver­da­gen til så ufat­te­li­ge man­ge barn bed­re hver enes­te dag!

Jeg kun­ne ikke va­ert mer stolt over å ut­dan­ne meg til å bli pe­da­gog i barne­ha­gen.

FOTO: NTB SCAN­PIX

Jeg ble sjok­kert og mek­tig im­po­nert over hver­da­gen som pe­da­gog i barne­ha­gen, skri­ver ar­tik­kel­for­fat­te­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.