End­rer kli­ma seg?

Faedrelandsvennen - - MENING - HÅ­VARD ULDAL

Kan vi, både klima­skep­ti­ke­re og and­re, va­ere eni­ge om at kli­ma på klo­den fak­tisk end­rer seg?

●●Om vi så grei­er å set­te dis­ku­sjo­nen om det­te er for­år­sa­ket av men­nes­ker el­ler ikke litt til side, kan vi da va­ere eni­ge om at det had­de va­ert kjekt om vi kun­ne be­gren­se kon­se­kven­se­ne av sli­ke klima­end­rin­ger?

Om vi kun­ne kom­me så langt så had­de det kan­skje va­ert mu­lig å dis­ku­tert even­tu­el­le til­tak og mu­lig­he­ter for å ber­ge mest mu­lig av vårt vel­ferds­sam­funn og vår livs­stil.

Noen vil sik­kert sky­te inn at vår livs­stil ikke har en ver­di vi be­hø­ver å ber­ge. Noen vil øns­ke å om­for­me vårt samfunn ra­di­kalt. Sto­re for­and­rin­ger vil helt sik­kert kom­me, slik samfunn all­tid har va­ert i for­and­ring. I hvil­ken grad vi grei­er å vi­dere­føre det som er po­si­tivt med må­ten vi le­ver på i dag, tror jeg er et åpent spørs­mål.

Det er to ting som av­gjør det­te. Det ene er hva vi men­nes­ker fore­tar oss, det and­re er hva na­tu­ren, klo­den vår, gjør med oss. Et sam­spill men­nes­ke og natur er nød­ven­dig og av­gjø­ren­de. Et sam­spill

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.