KRF med mer

Faedrelandsvennen - - MENING - AGNAR VILDALEN

KRF gikk til høy­re og ikke bare det, men til eks­tre­me høy­re, så langt til høy­ere at blått går over i lil­la og ly­se­brunt.

●●Det som ikke er stue­rent er å bry­te glass­kla­re løf­ter og så i til­legg dol­ke sine egne i ryg­gen. Når et så­kalt de­mo­kra­tisk valg blir til et dik­tat slik som i Ro­ga­land er hel­ler ikke det­te sa­er­lig stue­rent.

Når man gjer­ne vil kal­le seg et kris­tent og hu­mant men­nes­ke og li­ke­vel kan ten­ke seg å gå i spann med et frem­med­fiendt­lig, rå po­pu­lis­tisk og ra­sis­tisk par­ti som Frp; er det­te hel­ler ikke stue­rent.

Det sis­te som kom­mer frem i media nå er at KRF har gjort ku­ven­ding når det gjel­der pa­ra­graf 2c i abort­lo­ven. Fra å si at om den­ne stry­kes vil abort­tal­let gå ned til å si det mot­sat­te. Det­te er hel­ler ikke stue­rent.

Nå gjen­står det å se om det kom­mer noe ut av for­hand­lin­ge­ne med re­gje­rin­gen el­ler ikke, men det bør va­ere et tanke­kors for KRF som sier de er tuf­tet på krist­ne ver­di­er er vil­lig til å for­hand­le med et par­ti som tryk­ker Do­nald Trump til sitt bryst. Lyst­løg­ne­ren (som åpen­bart tror på sine egne løg­ner). Nar­sis­sis­ten som le­ver etter re­ge­len om at «gjen­tar du en løgn len­ge nok blir den­ne til en sann­het». Han gjen­tar sine løg­ner uav­brutt og kom­mer fort­lø­pen­de med nye til stor jubel fra sine kjerne­vel­ge­re. Ikke dår­lig for en le­der av ver­dens størs­te su­per­makt som har atom­vå­pen og hvor ved­kom­men­de nar­sis­sist har fin­ge­ren på atom­knap­pen.

USA er ikke et de­mo­kra­ti slik vi i Skan­di­na­via me­ner det skal va­ere og har ald­ri va­ert det. Lan­det har all­tid blitt styrt av en li­ten klikk styrt­rike og de­res lob­by­is­ter noe som av­spei­ler seg i ny­ere un­der­sø­kel­ser som vi­ser at 0,1 % av de ri­kes­te eier like mye som 90 % av de fat­tigs­te. Det skal også nev­nes at lan­det har na­er­me­re 50 mil­lio­ner men­nes­ker som har sta­tus som fat­ti­ge.

Den­ne sam­funns­mo­del­len frem hers­ker den ster­kes­tes rett, fø­rer til et usi­vi­li­sert samfunn med es­ka­le­ren­de for­skjel­ler. Det for­jet­te­de land som USA har blitt kalt er egent­lig et plu­to­kra­ti og har all­tid va­ert det.

Vi bør også hus­ke på at man ikke skal langt til­ba­ke i his­to­ri­en for å fin­ne lig­nen­de til­stan­der i Nor­ge hvor kun de «kon­di­sjo­ner­te» med en viss for­mue had­de stemme­rett. Trumps eks­tre­me opp­før­sel ser også ut til å frem­skyn­de de al­le­re­de ek­sis­te­ren­de eks­tre­mis­tis­ke og na­sjo­na­lis­tis­ke strøm­nin­ger vi al­le­re­de har i Euro­pa.

Ut­vik­lin­gen i Euro­pa og res­ten av ver­den er me­get for­uro­li­gen­de da det sta­dig duk­ker opp po­li­ti­ke­re med eks­tre­me po­li­tis­ke syns­punk­ter og na­sjo­na­lis­tis­ke hold­nin­ger som opp­når sta­dig stør­re til­slut­ning i en be­stemt vel­ger­mas­se. Ro­pet på den ster­ke, na­sjo­na­lis­tis­ke le­der blir sta­dig høy­ere noe som i stor grad skyl­des den enormt urett­fer­di­ge for­de­lin­gen av ver­dens res­sur­ser som nevnt tid­li­ge­re, Det­te for­ster­ker seg fra år til år da for­skjel­le­ne på eks­trem rik­dom og eks­trem fat­tig­dom øker raskt noe som har ført til re­gi­mer som ek­sem­pel­vis i Po­len og Un­garn.

Skal de­mo­kra­ti­et over­le­ve må hver en­kelt av stå opp og kjem­pe for det og ikke la det po­li­tis­ke ugres­set i det de­mo­kra­tis­ke bed­et få vokse i fred. Bed­et må lu­kes jevn­lig og grun­dig for å hol­de unna det ugres­set som vil at eks­tre­mis­men, vol­den og ty­ran­ni­et skal sei­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.