«Side­sprin­ger­ne» til­ba­ke

Faedrelandsvennen - - KULTUR -

Kil­den lan­se­rer nå sin vår­meny. Her er noe av det som er verdt å mer­ke seg for 2019.

●●Her­borg Krå­ke­vik er hy­ret inn som kon­fe­ran­sier til Nytt­års­kon­ser­ten 2019

●●Bo­kan­té spil­ler i Kil­den 24. ja­nu­ar

●●1. fe­bru­ar blir det pre­miere på Kil­den Tea­ters nye fore­stil­ling, «So­kra­tes’ for­svars­tale»

1. fe­bru­ar blir det scien­ce fic­tion-kon­sert med KSO

●●22. fe­bru­ar er det pre­miere på «Lik og del», ba­sert på ekte his­to­ri­er, og med fo­kus på hatyt­rin­ger i so­sia­le medi­er.

●●Dr. Hook spil­ler i Kil­den 1. mars

●●Det blir ny Spor-fore­stil­ling i mars

●●Eir In­der­haug og «Jeg er Lu­cia» set­tes opp på nytt i mars

●●3. april blir det pre­miere på «Helt pri­vat» som hand­ler om en for­fat­ter med skrivesper­re som opp­sø­ker en psy­ko­log for hjelp.

●●Det blir gjen­syn med «Side­sprin­ger­ne» i juni

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.