Hva er kja­er­lig­het?

Faedrelandsvennen - - NAERT - RUNAR FOSS SJÅSTAD, sokne­prest på Lis­ta

«Hva er kja­er­lig­het?» Vi kan ha kja­er­lig­het til ting, til men­nes­ker, til oss selv, til Gud, til ska­per­ver­ket ge­ne­relt. Det er klokt å spør­re seg, for å fin­ne ut hva kja­er­lig­het er for deg, med å ten­ke over hva som be­tyr mest for deg?

Sunn­mø­rin­ger er ste­reo­ty­pisk kjent for å va­ere gnet­ne/gjer­ri­ge. Det er nok noe rett i at de kan­skje er litt for glad i pen­ger? Men de­res «penge­kja­er­leik» kan jo også ha gode va­lø­rer for and­re, og ikke minst for mil­jø­et og ska­per­ver­ket: «På ferje­kaia står et skilt som sei­er at ein av om­syn til mil­jø­et ikkje skal la bi­len gå på tom­gang. Og som om ikkje ben­sin­pri­sa­ne er god nok grunn.» «I natt drøym­de at et måt­te seie ja til pose i bu­tik­ken for­di eg had­de gløymt å ta med min ei­gen. Eg vak­na brått og sveitt. Snakk om vond draum.»

Oss men­nes­ker er skapt med et for­val­ter­an­svar til å ta vare på hele ska­per­ver­ket etter vår bes­te evne. Og vi som er rike har et sa­er­lig an­svar. Vi som le­ver her i Nor­ge er av de få pro­mil­le­ne i ver­den som er al­ler ri­kest, hver og en av oss er rike, selv om det dess­ver­re er 100 000 barn som le­ver un­der fat­tig­doms­gren­sen også her hjem­me hos oss. At det går an er ikke for øv­rig ikke til å tro i ver­dens ri­kes­te land? Po­en­get mitt er at vi alle, hver og en av oss har et an­svar for hver­and­re. «Elsk din nes­te som deg selv», sa Je­sus.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.