Sis­sel Egils­dat­ter Hasle­holm fyl­ler 70 år

Faedrelandsvennen - - NAERT - NTB

●●70 år 19. no­vem­ber: Prost eme­ri­ta Sis­sel Egils­dat­ter Hasle­holm, Søms­vei­en 170, 4870 Fe­vik.

Sis­sel Hasle­holm had­de fra 1990 preste­stil­lin­ger i Ag­der og Tele­mark bispe­døm­me, først som ka­pel­lan i Bar­bu, se­ne­re sogne­prest i Tre­fol­dig­het og prost i Aren­dal pros­ti fra 1996 til 2013. Hun er født og opp­vokst i Fja­ere, ut­dan­net prest ved Me­nig­hets­fa­kul­te­tet i 1974 og or­di­nert i Ha­mar dom­kir­ke året etter. Sis­sel Hasle­holm har også bak­grunn som døve­ka­pel­lan for Sør- og Øst­lan­det, små­kirke­prest i Ul­lern og sogne­prest i Skøy­en. Hun har hatt fle­re til­lits­verv, bl.a. i Preste­for­enin­gen, Norsk kvin­ne­lig Teo­log­for­ening, Oslo små­kirke­for­ening og Aka­de­mi for kir­ke og kul­tur i Aust-ag­der. Ju­bi­lan­ten er sa­er­lig in­ter­es­sert i lo­kal­his­to­rie, men også opp­tatt av na­tur­vern og miljø­spørs­mål.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.