10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NAERT -

19. NO­VEM­BER 2008

●●Søg­ne skul­le få lek­res­te råd­hus og bi­blio­tek, ba­det i måne­skinn. Men det vil nep­pe se da­gens lys. Den øko­no­mis­ke si­tua­sjo­nen er nem­lig som svar­te nat­ta, ak­ku­rat som i man­ge and­re kom­mu­ner. – Det er vel­dig trist. Det er en drøm som vi har hatt, som be­folk­nin­gen har øns­ket, sier Hel­ge And­re­sen, Høy­res gruppe­le­der som var jury­for­mann for ar­ki­tekt­kon­kur­ran­sen. I ja­nu­ar var han blid som ei sol da han of­fent­lig­gjor­de A-lab fra Oslo som vin­ner av første­pre­mi­en på 150.000 kro­ner. Da men­te And­re­sen, noe spøke­fullt, at det var så flott at det bur­de bli råd­hus for sju kom­mu­ner i Knute­punkt Sør­lan­det. Nå mang­ler 76 mil­lio­ner kro­ner på å få rea­li­sert byg­get. – Vi er ikke i naer­he­ten av vin­ner­ut­kas­tet, sier råd­mann Kim Høy­er Ho­lum.

●●På da­gens første­side kan vi også lese at det er knall­hard kamp om andre­plas­sen på Krf-lis­ten i Vest-ag­der. No­mi­na­sjons­ko­mi­te­en går for Hans Fred­rik Grø­van. Fra Dan­mark kom­mer den kla­re mel­din­gen fra Vi­borgs hånd­ball­tre­ner Ja­kob Ves­ter­gaard: – Katri­ne Lun­de (28) pres­te­rer så bra for ti­den at jeg ran­ge­rer hen­ne som ver­dens bes­te hånd­ball­keeper.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.