25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NAERT -

19. NO­VEM­BER 1993

●●42.195 me­ter. 26.000 del­ta­ke­re. En mil­lion til­skue­re. Halv­an­nen mil­lion plast­krus med vann. En medi­sinsk stab som tel­ler et par tu­sen. 15.000 fri­vil­li­ge. Fem tonn is til å kjø­le ned musk­ler og over­opp­he­te­de lø­pe­re. 32.000 kop­per kaf­fe. Et kvart tonn pas­ta og 2000 kilo ba­na­ner. 30.000 me­dal­jer. Noen du­sin nord­menn og Ke­til Moe. For en sør­lands­avis å skri­ve om New York Ma­rat­hon uten å nev­ne Ke­til Moe, blir som å skri­ve om fot­ballands­la­get uten å nev­ne Erik Myk­land. Han har en tre­nings­hyp­pig­het som over­sti­ger Jo­han Olav Koss’. Og pre­sta­sjo­ne­ne hans er mer grense­spren­gen­de enn Ve­gar Ulvangs. Det­te er gal­ska­pen satt i sys­tem. Selv­pi­ner­nes løps­fest. Og Ke­til Moe gjen­nom­før­te på sju ti­mer.

●●Og om Bjugn-sa­ken sto det at det inn­tryk­ket som nå var i ferd med å fes­te seg var at grunn­la­get for sed­lig­hets­sa­ken syn­tes sta­dig mer uklart og usik­kert. Nå var det også kamp om fly­ru­ten til Kø­ben­havn. Både Wi­de­røe og Nor­we­gi­an Airs­hutt­le øns­ket å over­ta etter SAS som vil­le leg­ge ned.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.