50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NAERT -

19. NO­VEM­BER 1968

●●Ung­doms­ak­sjo­nen i Ven­ne­sla har nå på­gått i ti uker, og opp­slut­nin­gen har hele ti­den va­ert sjel­den god. Kveld etter kveld har folk i alle al­de­re møtt fram og fylt lo­ka­le­ne. Mø­te­ne i Ven­ne­sla­hal­len har va­ert sa­er­skilt vel­lyk­ket da be­sø­ket har va­riert fra 500 til ca. 1100 på de best be­søk­te søn­da­ge­ne. Ak­sjo­nen har ført til en gans­ke be­ty­de­lig vek­kel­se i byg­da. Sa­er­lig man­ge unge ek­te­par har valgt ny livs­kurs. Ta­ler hele ti­den har va­ert ven­ne­sla­man­nen Mar­tin Om­dal. En­kelt og klart og med stor over­be­vis­ning ba­erer han fram bud­ska­pet, men også av­gjort og skarpt. – Er det nød­ven­dig? spør vi Om­dal. – Ja, Guds ord er så skarpt, og hele Guds til frel­se må for­kyn­nes, ikke bare det folk li­ker. Man­ge sier jeg skrem­mer folk, men de kom­mer igjen på nytt og på nytt, sier han.

●●På sports­i­den den­ne da­gen kun­ne en lese om to ele­ver ved Kate­dral­sko­len i Kris­tian­sand som le­ser en­gelsk for har­de li­vet. Det er Svein Hol­te og Trond Pe­der­sen som beg­ge var tatt ut til junior­lands­lags­kam­pen i fotball mot Skott­land. Kam­pen skul­le spil­les i Glas­gow.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.