Får ho­ved­rol­len i Fja­ere­heia

Til som­mer­en set­tes «Fru­en fra ha­vet» opp i Fja­ere­heia med Ise­lin Shum­ba og Hen­rik Ra­fa­el­sen i ho­ved­rol­le­ne.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: EVA MYKLEBUST [email protected]

Ise­lin Shum­ba og Hen­rik Ra­fa­el­sen er hen­tet «hjem» til Sør­lan­det i hver sin ho­ved­rol­le når Kil­den teater set­ter opp «Fru­en fra ha­vet» til som­mer­en

– Det er vik­tig å fort­set­te Ib­sen­sat­sin­gen i Fja­ere­heia. Den til­knyt­nin­gen Grim­stad har til Ib­sen må vi ut­nyt­te mak­si­malt, sier tea­ter­sjef ved Kil­den, Bir­git Ama­lie Nils­sen.

Nes­te som­mer set­tes «Fru­en fra ha­vet» av Hen­rik Ib­sen opp i Fja­ere­heia. Nils­sen skal ha re­gi­en.

– «Fru­en fra ha­vet» er et eks­tremt vik­tig styk­ke som hand­ler om det å ta egne valg. Det­te er det styk­ket av Ib­sen som ty­de­ligst vi­ser det per­son­li­ge an­sva­ret vi har for å sik­re vår egen fri­het, me­ner hun.

– VEL­GER HELT AN­NER­LE­DES

«Fru­en fra ha­vet» hand­ler om El­li­da, dat­te­ra av en fyr­vok­ter som vokser opp langt ute i hav­ga­pet. Hun gif­ter seg med den langt eld­re Dok­tor Wan­gel. Sam­men får de en sønn som dør tid­lig, noe som blir en be­last­ning i ek­te­ska­pet. Når en sei­ler som El­li­da var for­lo­vet med i ung­dom­men duk­ker opp fle­re år sei­ne­re, må El­li­da vel­ge mel­lom ekte­man­nen og sin gam­le flam­me.

– I ut­gangs­punk­tet har hun en gans­ke lik si­tua­sjon som Hed­da Gab­ler og Nora, men vel­ger helt an­ner­le­des. Hun vel­ger å løse si­tua­sjo­nen ved å bli, sier Nils­sen.

Det er Ise­lin Shum­ba og Hen­rik Ra­fa­el­sen som har fått ho­ved­rol­le­ne.

– For meg er det vik­tig å hen­te hjem stjerne­skue­spil­le­re fra re­gio­nen. De var våre første­valg til dis­se rol­le­ne, sier Nils­sen.

GLE­DER SEG

Shum­ba gle­der seg til å ta fatt på job­ben i Fja­ere­heia. Der har hun fle­re gan­ger sett fore­stil­lin­ger, men ald­ri spilt selv før.

– Det er kjempe­spen­nen­de å set­te opp et slikt styk­ke i stort for­mat i Fja­ere­heia med det sto­re stein­brud­det. Det er et stort rom som skal fyl­les, og jeg gle­der meg til å gå på, sier hun.

Ise­lin Shum­ba kan du for ti­den se i rol­len som ord­fø­re­ren Ama­lie i «Kiel­er­gata». Hun blir også å høre i «Jul i P2», og skri­ver i en an­to­lo­gi for Gyl­den­dal.

OAKLAND RAIN

Oakland Rain er hy­ret inn til å skri­ve mu­sik­ken, og skal også bi­dra på sce­nen. I til­legg vil fore­stil­lin­gen by på et sam­ar­beid med et ki­ne­sisk danse­kom­pa­ni.

– Alle sce­ne­ne fore­går uten­dørs, men Ib­sen skri­ver teks­ter for in­ti­me rom. Det kre­ver at vi må gå for es­sen­sen i teks­ten, og vel­ge en mer vi­su­ell til­na­er­ming enn i et kam­mer­spill. Vi tren­ger rett og slett fle­re virke­mid­ler for at «Fru­en fra ha­vet» skal kom­me til sin rett i Fja­ere­heia, sier tea­ter­sje­fen.

I år ble «St. Va­len­tin» satt opp i Fja­ere­heia av Kil­dens sam­ar­beids­part­ner, Kas­tel­let i Grim­stad. Fore­stil­lin­gen ble in­gen suk­sess med tan­ke pub­li­kums­tall.

I 2017 ble «Ter­je Vi­gen» satt opp som mu­si­kal i Fja­ere­heia med mu­sikk av Ke­til Bjørn­stad. I år ble det kjent at Rolf Løv­land er hy­ret inn for å kom­po­ne­re en ny­skre­vet mu­si­kal om Ter­je Vi­gen for Fja­ere­heia i 2020, og om­ta­les som Kil­dens størs­te sat­sing noen­sin­ne.

FOTO: JON-PET­TER THOR­SEN/KIL­DEN

Ise­lin Shum­ba skal spil­le El­li­da i «Fru­en fra ha­vet»

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Tea­ter­sjef Bir­git Ama­lie Nils­sen set­ter opp «Fru­en fra ha­vet» i Fja­ere­heia nes­te som­mer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.