Vil be­ta­le for å hind­re spredt ut­byg­ging

Kris­tian­sand må byg­ge bo­li­ger kon­sen­trert og na­er kol­lek­tiv­tra­fikk, me­ner ord­fø­rer Ha­rald Fur­re (H). Der­for åp­ner han for å be­ta­le ut­byg­ge­re for å la va­ere å gjen­nom­føre bo­lig­pro­sjek­ter som stri­der mot det­te.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - KRIS­TIAN­SAND TEKST: KJE­TIL REITE kje­[email protected]

– Det­te er ikke helt fer­dig ut­vik­let po­li­tikk. Men jeg me­ner at et slikt virke­mid­del er re­le­vant å ta opp i for­bin­del­se med by­vekst­av­ta­len, slik at vi kan snu areal­po­li­tik­ken ras­ke­re enn plan­lagt, sier Ha­rald Fur­re (H), ord­fø­rer i Kris­tian­sand.

Kris­tian­sand skal i fram­ti­da byg­ge mer kon­sen­trert. Ut­byg­gin­gen skal skje na­er by- og bygde­sen­trum og tett ved kol­lek­tiv­ak­sen. På den­ne må­ten skal bil­bru­ken gå ned og det skal bli enk­le­re å gå, syk­le el­ler ta bus­sen. Det over­ord­ne­de må­let er å re­du­se­re ut­slip­pe­ne av klima­gas­ser.

Men i dag er det al­le­re­de om­rå­der med spredt bo­lig­byg­ging som er un­der plan­leg­ging. Og ut­byg­ger har lagt ned be­ty­de­li­ge sum­mer. Ha­rald Fur­re åp­ner for at man kan be­ta­le dis­se en kom­pen­sa­sjon mot at om­rå­det ikke blir bygd ut.

– Det­te vil va­ere et høyst re­le­vant virke­mid­del si­den are­al er all trans­ports mor, sier han.

BY­VEKST­AV­TA­LE

Fur­re me­ner at en slik kost­nad kan bli tatt i for­bin­del­se med en by­vekst­av­ta­le med sta­ten. By­vekst­av­ta­le vil gi stat­li­ge pen­ger, men det kre­ves også at by­ene kan vise fram til­tak som kan få ned bil­tra­fik­ken.

En areal­po­li­tikk uten spredt bo­lig­byg­ging og som ikke lig­ger langt unna kol­lek­tiv­tra­fikk, er et slikt virke­mid­del.

– Folk skal selv­sagt få bo på går­den der de har vokst opp. Men det er plan­lag­te ut­byg­gin­ger som ikke er mu­lig å be­tje­ne med kol­lek­tiv­til­bud som vi må for­sø­ke å unn­gå.

Han nev­ner Krood­den som ek­sem­pel på et om­rå­de der man kan vur­de­re en slik ord­ning. Her er det plan­lagt rundt tu­sen bo­li­ger og Kris­tian­sand kom­mu­ne er in­ne på ei­er­si­den.

– Det har en kol­lek­tiv­for­bin­del­se, men lig­ger et styk­ke unna sen­trum. Sam­ti­dig har ut­byg­ger­ne hatt en be­ty­de­lig in­ves­te­ring med rente­ut­gif­ter som må dek­kes. Så det­te er en god il­lust­ra­sjon, sier Fur­re.

KAN SI NEI

Når by­sty­ret sier ja til en bo­lig­ut­byg­ging, skjer det først gjen­nom at de ved­tar en kom­mune­del­plan. Men by­sty­ret kan se­ne­re stan­se hele ut­byg­gin­gen ved å si nei til å re­gu­le­re om­rå­det. Da vil ikke kom­mu­nen ha noen ju­ri­dis­ke for­plik­tel­ser.

– Slik jeg opp­fat­ter Fur­res for­slag, er det nok mest ak­tu­elt i de til­fel­le­ne der det al­le­re­de er star­tet re­gu­le­rings­ar­beid. I de and­re til­fel­le­ne er vi ikke for­plik­tet, selv om vi har ved­tatt en kom­mune­del­plan, sier Eirik Då­støl Lange­land som sit­ter i by- og miljø­ut­val­get for Ar­bei­der­par­ti­et.

Par­ti­et har vars­let en langt stren­ge­re lin­je for å hind­re by­spred­ning.

Fur­re me­ner det er en dår­lig løs­ning å først si ja til å bru­ke et om­rå­de til bo­li­ger og i nes­te om­gang si nei til re­gu­le­rings­pla­ner.

– Det­te hand­ler om re­de­lig­het og på­li­te­lig­het. Når noen har job­bet i man­ge år med pla­ner, er det sva­ert uryd­dig å la va­ere å ved­ta en re­gu­le­rings­plan for å unn­gå for­plik­tel­ser.

FORUTSIGBARHET

Lange­land me­ner at det er nok forutsigbarhet og at man ikke tren­ger å be­ta­le for å hind­re ut­byg­ging.

– Selv om vi har sagt ja til å byg­ge ut på et el­ler an­net tids­punkt, be­tyr det ikke at det skal byg­ges ut i dag. Det kan va­ere i 2040. Det­te vet ut­byg­ger­ne, sier Lange­land.

Par­ti­et sa for ek­sem­pel ja til kom­mune­del­plan for Ham­re­vann. Nå vil ut­byg­ger­ne star­te re­gu­le­ring av 300 bo­li­ger her. Men ad­mi­ni­stra­sjo­nen sier nei og det støt­ter Ap.

STOR KON­FLIKT

På sikt kan det byg­ges 4100 bo­li­ger på Ham­re­vann, men i den­ne om­gang kon­sen­tre­rer ut­byg­ger­ne seg om en re­gu­le­rings­plan for 300 bo­li­ger. Det­te kan de få fler­tall for i by­sty­ret.

Fur­re har ikke nevnt Ham­re­vann som ak­tu­elt for ord­nin­gen han lan­se­rer. Dag­lig le­der i Ham­re­vann AS, Da­vid Flot­ve Re­me, sier li­ke­vel det­te om Fur­res ut­spill:

– Det vi­ser at han tar ut­byg­ger­ne på al­vor, og det er vi selv­sagt po­si­ti­ve til. Men den sto­re de­len av Ham­re­vann skal uan­sett byg­ges ut på lang sikt, og hvil­ke inn­ret­nin­ger kom­mu­nen har da, skal jeg ikke mene så mye om, sier Re­me.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Kris­tian­sand må byg­ge kon­sen­trert og langs kol­lek­tiv­ak­se­ne, me­ner ord­fø­rer Ha­rald Fur­re. Da må også plan­lag­te ut­byg­gin­ger ut­set­tes el­ler drop­pes.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.