Til­pas­set straff til unge

Nors­ke barn som har be­gått al­vor­lig kri­mi­na­li­tet so­ner i til­pas­se­de fengs­ler. De flyt­tes til van­li­ge fengs­ler straks de blir 18. Da kan mye ar­beid gå tapt.

Faedrelandsvennen - - MANDAG -

Faed­re­lands­ven­nen har satt søke­lys på en pro­blem­stil­ling som dess­ver­re øker i om­fang. Barn som be­går al­vor­lig kri­mi­na­li­tet so­ner i egne, spe­sial­til­pas­se­de fengs­ler med res­surs­kre­ven­de opp­legg rundt seg. Når de fyl­ler 18 år må de over i van­li­ge fengs­ler. Da kan ar­beid og res­sur­ser som har va­ert brukt på å få dem til å end­re kurs bli for­spilt. I van­li­ge fengs­ler får de ikke den sam­me opp­føl­gin­gen, inn­sat­sen kan fort va­ere til in­gen nyt­te.

Den­ne pro­blem­stil­lin­gen gjel­der også barn fra vår re­gion. To­talt i Nor­ge i dag er åt­te sli­ke plas­ser ved nors­ke fengs­ler. På Eids­voll fin­nes fire plas­ser i ung­doms­en­he­ten og ved Bjørg­vin er der også fire plas­ser. To av dis­se plas­se­ne ved Bjørg­vin har ung­dom­mer fra Sør­lan­det. Jen­ta som be­gikk ugjer­nin­ge­ne på Sør­lands­sen­te­ret so­ner nå her, og også gut­ten som ble dømt for dob­belt­dra­pe­ne på Lund.

Ved ung­doms­en­he­te­ne er opp­leg­get spe­sial­de­sig­net. Det er skole­til­bud som bar­na har krav på, noe frem­tids­ret­tet for dem å hol­de på med. Ut­dan­nings­ni­vå­et til de an­sat­te er høyt. 50 pro­sent er feng­sels­be­tjen­ter, gjer­ne med en til­leggs­ut­dan­ning. 50 pro­sent er miljø­te­ra­peu­ter. De kan va­ere syke­plei­ere, barne­verns­pe­da­go­ger, so­sio­no­mer el­ler verne­plei­ere. De av bar­na som psy­kis­ke ut­ford­rin­ger får opp­føl­ging av psy­ko­lo­ger og til­bud om be­hand­ling en til to gan­ger i uka.

Det kre­ver res­sur­ser og mid­ler. I van­li­ge fengs­ler er i dag opp­hol­det rundt dem man­gel­fullt. Både fag­folk i sek­to­ren og fors­ke­re me­ner at når vi opp­le­ver at fle­re unge be­går så al­vor­lig kri­mi­na­li­tet, så er det en sam­funns­end­ring som også må end­re so­nin­gen. De snak­ker om en so­ning som er mer til­pas­set «unge voks­ne», for at ikke ung­dom­mer skal knyt­tes tet­te­re til kri­mi­na­li­tet og rus, som vi jo vet fort kan skje i feng­sel.

Den­ne tenden­sen i kri­mi­na­li­tets­ut­vik­lin­gen må spei­les og tas på al­vor. Det er dår­lig sam­funns­øko­no­mi å bru­ke så mye res­sur­ser, for så plut­se­lig å rive det vekk. Det kan va­ere skjebne­svan­gert for den døm­te og – ikke minst – det kan svek­ke sam­funns­ver­net.

Den­ne tenden­sen i kri­mi­na­li­tets­ut­vik­lin­gen må spei­les og tas på al­vor.

An­sat­te ved ung­doms­en­he­ten i Bjørg­vin feng­sel er be­kym­ret for hva som skjer med ung­dom­mer når de må over fra spe­si­el­le ung­doms­en­he­ter og til van­li­ge feng­sel når de fyl­ler 18 år. FOTO: KJARTAN BJELLAND

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.