Hver gang po­li­ti­ke­res løn­nin­ger blir tema, vel­ter for­døm­mel­se­ne ut. Og be­kref­ter igjen hvor­for våre folke­valg­te for­tje­ner hver kro­ne.

Faedrelandsvennen - - MENING - VI­DAR UDJUS PO­LI­TISK RE­DAK­TØR vi­[email protected] - 952 43 505

Det er et sva­ert for­sik­tig for­slag til po­li­ti­ker­løn­nin­ger i nye Kris­tian­sand som nå er lagt fram. Det vir­ker bare ikke sånn når man ser på debatten i etter­kant, i kom­men­tar­felt og på so­sia­le medi­er. «Tje­ner mest og job­ber minst», skri­ver én. «Po­li­ti­ker­ne kos­ter sam­fun­net alt­for mye i for­hold til den job­ben de gjør», skri­ver en an­nen. Og de to ek­semp­le­ne er av det sak­li­ge sla­get.

●●Like fullt er de ek­semp­ler på det po­li­ti­ke­re i dag må tåle. For­di de har sagt seg vil­li­ge til å ta et sam­funns­an­svar. Bren­ner for sa­ker som de me­ner vil gjø­re sam­fun­net bed­re. Og, i mot­set­ning til del­ta­ker­ne i en­kel­te de­batt­fora, tør å stå for det de me­ner.

●●For det­te skal po­li­ti­ker­ne ha godt­gjø­rel­se, el­ler lønn. Og når Kris­tian­sand, Søg­ne og Song­da­len nå går sam­men, fore­slås det som vi skrev på ny­hets­plass fre­dag at det to­talt sett be­vil­ges litt mind­re pen­ger på po­li­ti­ker­ne. For­di det blir faer­re av dem i den nye stor­kom­mu­nen. Sat­se­ne for de fles­te i det nye by­sty­ret blir om­trent som i da­gens Kris­tian­sand. Det fore­slås også at de på top­pen går litt ned, for­tel­ler Jør­gen Kristiansen (KRF), som har le­det ar­bei­det med godt­gjø­rel­ser i nye Kris­tian­sand.

●●Ord­fø­re­ren i den nye kom­mu­nen vil iføl­ge for­sla­get tje­ne 1,22 mil­lio­ner i året. Det til­sva­rer 90 pro­sent av en stats­råds­lønn. Vara­ord­fø­re­ren vil få 1,09 mil­lio­ner.

●●Det er høye løn­nin­ger. Men det er san­ne­lig kre­ven­de og vik­ti­ge verv de skal skjøt­te. Og sva­ert man­ge kvel­der og hel­ger vil gå med.

●●Men vik­ti­ge­re enn ar­beids­be­last­nin­gen er makt­for­hol­det mel­lom de folke­valg­te og ad­mi­ni­stra­sjo­nen. Skal de­mo­kra­ti­et ha et re­elt inn­hold, må ikke den ba­lan­sen bli for skjev. Det kan den stå i fare for å bli i nye Kris­tian­sand. Når det leg­ges opp til kun to hel­tids­an­sat­te po­li­ti­ke­re. Mens den nye ad­mi­ni­stra­sjo­nen vil tel­le rundt 8000.

●●Rett nok vil også and­re po­li­ti­ke­re i det nye kom­mune­sty­ret kun­ne tje­ne be­ty­de­li­ge sum­mer ved å kom­bi­ne­re uli­ke verv. Skul­le en folke­valgt bli både gruppe­le­der for sitt par­ti, le­der av by- og miljø­ut­val­get og med­lem av for­mann­ska­pet, kan ved­kom­men­de få opp til 1,05 mil­lio­ner kro­ner, av­hen­gig av stør­rel­sen på partiets grup­pe i by­sty­ret.

●●Det er også mye pen­ger. Men i sann­het vel for­tjent, med de tun­ge opp­ga­ve­ne.

●●Den nye stor­kom­mu­nen bur­de også se seg stor nok til åhol­de seg med en hel­tids op­po­si­sjons­le­der. Det vil både bi­dra til bed­re de­mo­kra­tisk ba­lan­se mel­lom po­si­sjon og op­po­si­sjon i by­sty­ret. Og til en ør­li­ten bed­re ba­lan­se i makt­for­hol­det mel­lom folke­valg­te og ad­mi­ni­stra­sjon. Det vil kort og godt tje­ne den nye kom­mu­nen vel.

●●De som nå pro­te­ste­rer – sak­lig – mot de fore­slåt­te sat­se­ne har rett i at det ikke bør bli for sto­re for­skjel­ler mel­lom po­li­ti­ke­res løn­nin­ger og løn­nin­ge­ne til folk flest. Men sat­se­ne til de folke­valg­te må også vur­de­res opp mot den ver­di­ful­le job­ben de er satt til å gjø­re. For inn­byg­ger­ne, kom­mu­nen – og de­mo­kra­ti­et.

●●I nye Kris­tian­sand er sum­men at det blir fle­re an­sat­te og faer­re po­li­ti­ke­re. Da må det i alle fall leg­ges til ret­te for at de folke­valg­te kan gjø­re en så god jobb som mu­lig. Pri­sen vil bare ut­gjø­re pea­nøt­ter.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Fel­les­nemn­da for nye Kris­tian­sand be­står av re­pre­sen­tan­ter fra da­gens Kris­tian­sand, Søg­ne og Song­da­len. De skal nå be­hand­le et for­slag til godt­gjø­rel­ser for den nye stor­kom­mu­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.