Har nådd alle mål halv­veis i se­son­gen

Vi­pers har hatt sin bes­te høst noen sin­ne. Ole Gus­tav Gjek­stad ser po­ten­sia­let for et langt bed­re Vi­pers frem­over.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: ANDREAS HOPEN [email protected]

Vi­pers av­slut­tet høst­se­son­gen med sei­er over FTC lør­dag. Det be­tyr at la­get fra Kris­tian­sand tar med seg fire po­eng inn i ho­ved­run­den i Cham­pions League. Så langt har de ald­ri nådd i den gje­ves­te tur­ne­rin­gen.

– Vi tar med oss fire po­eng til mel­lom­run­den, er i cup­fi­na­len og har ikke tapt i se­ri­en. Det er me­get pluss, ler Vi­pers-tre­ner Ole Gus­tav Gjek­stad.

Gjek­stad var ikke sik­ker på hva han skul­le for­ven­te av ut­vik­ling da han tok over Vi­pers, men én ting er han klar på. De er ikke fer­dig med ut­vik­lin­gen.

– Viss­te ikke helt hva jeg skul­le tro før se­son­gen, men jeg vet at vi har vel­dig sto­re mu­lig­he­ter for å ut­vik­le oss vi­de­re, og vi er langt fra fer­di­ge, smi­ler Gjek­stad.

GLAD FOR TIL­LI­TEN

Én lo­kal spil­ler som har tatt sto­re steg den­ne se­son­gen er Karo­li­ne Ol­sen. Den ven­st­re kant­spil­le­ren har nytt stor til­lit un­der Gjek­stad - og det er hun na­tur­lig nok for­nøyd med.

– Jeg sy­nes jeg har fått mer til­lit. Jeg har job­bet bra på tre­ning. Vi er tre spil­le­re som alle har gjort det bra i den po­si­sjo­nen, så man må le­ve­re i de mi­nut­te­ne man får, sier Ol­sen som er klar på at ut­vik­lin­gen har va­ert bed­re i år enn tid­li­ge­re

– De sis­te åre­ne har jeg va­ert mye på ben­ken – og det er klart at man la­erer mest og best av å spil­le, sier 20-årin­gen som også er stor­for­nøyd med hvor­dan la­get har pres­tert.

– VIST FOLK HVA VI KAN

Katri­ne Lun­de har opp­levd det mes­te som hånd­ball­spil­ler. Nå skal hun til EM i Frank­ri­ke med lands­la­get. Hun me­ner at Vi­pers har fått vist hvor gode de fak­tisk er med å gå vi­de­re i Cham­pions League med fire po­eng fra gruppe­spil­let.

– Det å ha fire po­eng i ste­det for to be­tyr mye. I til­legg har vi fått vist folk hva vi kan, sier Lun­de.

Lands­lags­mål­vak­ten me­ner Vi­pers har blitt bed­re på det mes­te den sis­te ti­den.

– Vi har tatt steg for steg. Vi har blitt bed­re over hele fjø­la egent­lig, sier Lun­de som me­ner at Vi­pers må for­bed­re seg i se­rie­spill.

– Jeg sy­nes vi må bli litt jev­ne­re i se­ri­en. Vi kan ikke slip­pe oss ned der selv om vi spil­ler Cham­pions League, så pro­fe­sjo­nel­le må vi va­ere, fast­slår 38-årin­gen.

Hen­ny Rei­stad er in­ne i sin førs­te se­song for Vi­pers. Hun er for­nøyd med må­ten hun har kom­met inn i la­get.

– Det har va­ert en fin rei­se med mye nye inn­trykk. Jen­te­ne har tatt sykt godt i mot meg etter at jeg kom, sier Rei­stad som først og fremst er opp­tatt av hvor­dan det har gått sports­lig.

– Vi har nådd alle må­le­ne våre, så sports­lig har det va­ert bra, sier bak­spil­le­ren som le­ver­te en me­get god kamp mot FTC. Den sis­te kam­pen før hun skal på sin førs­te lands­lags­sam­ling.

FOTO: TOR ERIK SCHRØDER, NTB SCAN­PIX

Ole Gus­tav Gjek­stad er ikke fer­dig å ut­vik­le Vi­pers.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.