Rei­stad kal­te hjemme­pub­li­kum­met for Vi­pers’ åt­ten­de spil­ler

Faedrelandsvennen - - SPORT - ANDREAS HOPEN

Det var 2124 til­skue­re i Aqua­ra­ma da Vi­pers slo FTC i årets sis­te hjemme­kamp. Det hjalp spil­ler­ne til å set­te inn et eks­tra gir mot den un­gars­ke mot­stan­den.

– Det var så utro­lig gøy å spil­le, sier Hen­ny Rei­stad. Kam­pen mot FTC var se­son­gens førs­te med over to tu­sen til­skue­re. Det gjør at det var førs­te gang Rei­stad fikk opp­le­ve det trøk­ket i Aqua­ra­ma som Vi­pers-spil­ler.

Det var na­er­me­re 100 un­ga­re­re på plass på borte­sek­sjo­nen, men de klar­te ikke å over­døve de over to tu­sen hjemme­sup­por­ter­ne som lag­de et vold­somt trøkk rundt Cham­pions League-kam­pen.

– Å ha så man­ge i ryg­gen hjel­per mye. Det var sykt gøy med det trøk­ket, fort­set­ter 19-årin­gen, som la­get seks mål.

Karo­li­ne Ol­sen smil­te fra øre til øre etter kamp­slutt. 20-årin­gen har spilt seg inn som en vik­tig spil­ler for Vi­pers. Det å ha et slikt trøkk i are­na­en, det hjel­per mye, me­ner Ol­sen.

– Det­te var skik­ke­lig bra. Det er så gøy å set­te bal­len i mål og kjen­ne at hele Aqua­ra­ma er med deg. Det gir en eks­tra ener­gi. Når det er slik trøkk som i dag, da er de vår åt­ten­de spil­ler, fast­slår Ol­sen.

Linn Jørum Sul­land ble kam­pens topp­sco­rer. Hun må bare gjen­ta det hun all­tid sier.

– Aqua­ra­ma er den de­si­dert bes­te plas­sen å spil­le håndball i Nor­ge. De hjel­per oss så eks­tremt fram­over. Det har jeg sagt man­ge gan­ger før, og det står jeg for, sier Sul­land.

Vi­pers-tre­ner Ole Gus­tav Gjek­stad ser som re­gel vel­dig be­tenkt ut un­der­veis i kam­pe­ne. Men å ikke få med seg lør­da­gens trøkk var na­er­mest umu­lig.

– Jo da, jeg får med meg stem­nin­ga. Det er vel­dig gøy med så bra trøkk, og det set­ter vi stor pris på, sier Vi­pers-tre­ne­ren.

FOTO: TOR ERIK SCHRØDER, NTB SCAN­PIX

Stem­nin­gen var elek­trisk i Aqua­ra­ma da Vi­pers tok en ny sei­er i Cham­pions League.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.