Si­lo­en er null verdt

Kyst­ver­ket har god­kjent null­taks­ten på silo­byg­nin­gen. Der­med kan den fritt byt­tes bort og bli Kunst­silo.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: TOR­GEIR EIKE­LAND tor­geir.eike­[email protected]

Kyst­ver­ket har god­kjent null­taks­ten på silo­byg­nin­gen. Der­med kan den fritt byt­tes bort.

– Det­te har gått slik vi for­ut­sat­te. Det er en van­lig måte å fin­ne mar­keds­ver­di­en på en eien­dom å få den tak­sert, og her har vi fått to uav­hen­gi­ge taks­ter på null, sier havne­di­rek­tør Hal­vard Ag­len.

Fre­dag fikk Kris­tian­sand havn brev fra Kyst­ver­ket om «Verd­set­tel­se av Si­lo­ei­en­dom­men i for­bin­del­se med make­skif­te med vi­de­re». I bre­vet har Kyst­ver­ket in­gen inn­ven­din­ger mot at hav­na byt­ter bort si­lo­ei­en­dom­men til en takst av null kro­ner i et make­skif­te.

Det er Kris­tian­sand havn som ei­er si­lo­en hvor Sør­lan­dets kunst­mu­se­um i sam­ar­beid med Kris­tian­sand kom­mu­ne plan­leg­ger å byg­ge Kunst­silo til 530 mil­lio­ner kro­ner.

STRID

Ver­di­en på ei­en­dom­men har va­ert et strids­tema. De­ler av havne­sty­ret har fram­holdt at hav­na går glipp av sto­re ver­di­er der­som man føl­ger de to uav­hen­gi­ge taks­te­ne på null kro­ner som er satt for silo­byg­nin­gen. Taks­ten er satt slik for­di silo­byg­get er re­gu­lert av kom­mu­nen til be­va­ring, og der­med ikke kan ri­ves.

I tråd med Hav­ne- og far­vanns­lo­ven har Kyst­ver­ket på­lagt Kris­tian­sand havn å få tom­ta solgt til «mar­keds­pris». I sis­te havne­styre­møte 13. no­vem­ber ble det ved­tatt å spør­re Kyst­ver­ket om «det plan­lag­te make­skif­tet til­freds­stil­ler Kyst­ver­kets krav om at tom­ten verd­set­tes til mar­keds­pris».

AN­SES SOM AV­SLUT­TET

Sva­ret fra Kyst­ver­ket må tol­kes som et «ja»:

«Som nevnt i Kyst­ver­kets brev da­tert 5. juni 2018 stil­ler ikke hav­ne- og far­vanns­lo­ven kon­kre­te krav om hvor­dan mar­keds­ver­di­en til ei­en­dom­mer skal fast­set­tes. Å få en eien­dom tak­sert av to uav­hen­gi­ge takst­menn kan va­ere en me­to­de, for­ut­satt at takst­men­ne­ne har god nok kjenn­skap til mar­ke­det ge­ne­relt og til ei­en­dom­men spe­si­elt», he­ter det i bre­vet hvor Kyst­ver­ket over­la­ter til havne­sty­ret selv å av­gjø­re hva som er mar­keds­ver­di­en.

«Vi an­ser der­med sa­ken ved­rø­ren­de lov­lig­hets­kon­troll knyt­tet til havne­ka­pi­ta­len som av­slut­tet», står det til slutt i bre­vet.

KONGS­GÅRD/VI­GE

Det be­tyr at det er fritt fram for hav­na å føl­ge opp havne­styre­ved­ta­ket fra 12. juni om å gjen­nom­føre make­skif­te med kom­mu­nen om si­lo­ei­en­dom­men, og da til en takst av null.

Faed­re­lands­ven­nen spør havne­di­rek­tø­ren hva han kun­ne ten­ke seg i byt­te mot ei­en­dom­men:

– Vi er i gang med for­hand­lin­ger om det­te. Det er et om­rå­de i Kongs­gård/vi­ge vi ser på, og som vi kan ha be­hov for en­ten con­tai­ner­hav­na blir flyt­tet dit el­ler ikke. Det er ikke målt opp ennå, men er et til­stø­ten­de om­rå­de vest for da­gens havn i Kongs­gård, sier Ag­len.

GIR SEG IKKE

– Hvis ver­di­en av si­lo­en er null: Hvor­dan kan du da ven­te å få noe til­ba­ke?

– Det er rik­tig at taks­ten er null, men noe mer enn det kan jeg ikke si. Vi er un­der for­hand­lin­ger nå, sier Ag­len.

Stei­nar Berg­støl An­der­sen (Frp) er en av havne­styre­med­lem­me­ne som har ar­gu­men­tert hardt for at si­lo­en må bru­kes til noe an­net enn Kunst­silo. Han har ikke tenkt å gi seg nå hel­ler:

– Jeg me­ner det er åpen­bart at hav­na vil få en bed­re pris for si­lo­en hvis den sel­ges på det åpne mar­ke­det i ste­det for i et make­skif­te. Det er nå havne­sty­rets an­svar å sør­ge for det­te, og det kom­mer jeg til å ar­gu­men­te­re for i havne­styre­mø­tet tirs­dag, sier An­der­sen.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Silo­byg­nin­gen fra 1934 er re­gu­lert til be­va­ring. For­di den ikke kan ri­ves, blir ver­di­en la­ve­re enn den el­lers kun­ne va­ert.

FOTO: VE­GARD DAMSGAARD

Havne­di­rek­tør Hal­vard Ag­len (na­er­mest) er til­freds med bre­vet fra Kyst­ver­ket. Vi­de­re mot venstre kan vi iden­ti­fi­se­re havne­styre­med­lem­me­ne At­le Drøs­dal, Frank Salve­sen og Stei­nar Berg­støl An­der­sen. Bil­det er fra et møte 31. mai.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.