Det­te skjer hvis hav­ni­vå­et sti­ger

Nye kart vi­ser hvor­dan Tan­gen og Lag­manns­hol­men blir stå­en­de un­der vann ved en spring­flo i frem­ti­den.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: KJE­TIL REITE kje­[email protected]

– Det som lig­ger til grunn for dis­se kar­te­ne er ikke eks­tre­me sce­na­ri­er. Vi kan ikke ute­luk­ke at kon­se­kven­se­ne blir mind­re, men vi kan hel­ler ikke ute­luk­ke at de blir stør­re, sier Kris­ti­an Brei­li, fors­ker ved Kart­ver­ket.

De nye kar­te­ne fra Kart­ver­ke­ne vi­ser hvor­dan fors­ker­ne ser for seg hav­ni­vå­et i år 2090. Da har hav­ni­vå­et ste­get med 76 centi­me­ter i Kris­tian­sand.

Det vil gi sto­re ut­salg ved flom og spring­flo. Ste­der der det er lov å byg­ge i dag, blir lig­gen­de un­der vann.

– Vi har prøvd å gjø­re kom­pleks in­for­ma­sjon lett til­gjen­ge­lig. Vi hå­per det­te kan gjø­re det let­te­re å plan­leg­ge, sier Brei­li.

De har tatt ut­gangs­punkt i pro­gno­ser fra 2015 om fram­ti­di­ge ut­slipp av klima­gas­ser. Så har de klart å lage kart som vi­ser hvor­dan nors­ke byer blir del­vis over­svømt hvis det­te slår til.

FÅR KON­SE­KVEN­SER

Da Kris­tian­sand kom­mu­ne lag­de sin for­ri­ge kom­mune­plan måt­te de heve gren­sen for hvor det kun­ne byg­ges fra 2,5 til 3 me­ter over ha­vet.

– Hav­nivå­stig­nin­gen har al­le­re­de fått kon­se­kven­ser for hvor­dan vi plan­leg­ger. Hva det­te kar­tet vil bety, vil vi vur­de­re når det skal la­ges ny areal­del i kom­mune­pla­nen, sier Rag­nar Even­sen, råd­mann i Kris­tian­sand.

Når de tre kom­mu­nen Kris­tian­sand, Søg­ne og Song­da­len har slått seg sam­men, skal det la­ges en om­fat­ten­de areal­plan. Den vil blant an­net sty­re hvor man skal byg­ge bo­li­ger og hvor det skal va­ere na­e­rings­virk­som­het.

De mest dra­ma­tis­ke sce­na­rie­ne vi­ser stor over­svøm­mel­se ved 200-års spring­flo.

– Men det vi ser er jo at hundre­års-flom­me­ne kom­mer sta­dig of­te­re, sier Rag­nar Even­sen.

NED­BØR OG FLOM

De nye kar­te­ne ble pre­sen­tert av Kart­ver­ket i midt­en av no­vem­ber.

– Det­te vi­ser hvor­dan klima­end­rin­ge­ne på­vir­ker oss i frem­ti­den. Klima­til­pas­ning blir vel så vik­tig som å re­du­se­re ut­slipp, sier Ti­ne Sund­toft, på­trop­pen­de fyl­kes­råd­mann i nye Ag­der.

Hun vars­ler en høy pris­lapp for det of­fent­li­ge når de skal til­pas­se seg en vir­ke­lig­het med økt hav­nivå og stør­re ned­børs­meng­der.

– Vi må ta inn­over oss at det blir en stor kost­nad å ta når vi skal til­pas­se oss et nytt kli­ma, sier Sund­toft.

– Men hvor sik­re kan vi va­ere på et kart som vi­ser hav­nivå om 70 år?

– Det er selv­føl­ge­lig vans­ke­lig å fast­slå på centi­me­te­ren. Men at det går i den ret­nin­gen blir vi bare mer og mer sik­re på. Vi ser også at de ned­børs­meng­de­ne vi ser i 2018 er på det ni­vå­et som vi for bare få år si­den trod­de de skul­le va­ere i 2080, sier Sund­toft.

Hun vi­ser til sta­ti­stikk fra Norsk Klima­ser­vice­sen­ter som vi­ser at øk­nin­gen i ned­bør ser ut til å va­ere stør­re enn det som har kom­met fram i klima­mo­del­le­ne.

UN­DER VANN

Kar­te­ne fra Kart­ver­ket vi­ser at både Lag­manns­hol­men og de­ler av Tan­gen vil bli stå­en­de un- der vann ved en spring­flo. På Lag­manns­hol­men er det plan­lagt en helt ny by­del hvis kon­tei­ner­hav­na et­ter hvert flyt­tes til Kongs­gård/vi­ge.

– Det be­tyr ikke at det er umu­lig å byg­ge, men at det må gjø­res til­pas­nin­ger, sier Rag­nar Even­sen.

FOTO: KART­VER­KET

Kart­ver­ket har la­get den­ne be­reg­nin­gen for hvor­dan en 200-års spring­flo vil slå ut for Kris­tian­sand i 2090. Da vil van­net stå langt over Lag­manns­hol­men. De tar ut­gangs­punkt i at hav­ni­vå­et sti­ger med 76 centi­me­ter

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Slik så det ut ved gjeste­hav­na i Kris­tian­sand da det var storm­flo i 2016. Ut­reg­nin­ger fra Kart­ver­ket vi­ser at kon­se­kven­se­ne blir enda stør­re i fram­ti­da.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.