Vra­ket av sine egne

Vest-ag­ders fyl­kes­ord­fø­rer Ter­je Damman (60) øns­ket å top­pe Høy­res lis­te ved val­get i 2019 og hå­pet å lede det nye Ag­der fra 2020. Parti­fel­le­ne vra­ket ham ikke bare fra første­plas­sen. De fjer­net ham full­sten­dig.

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

- Jeg er ver­ken sur el­ler bit­ter. Men jeg er skuf­fet over pro­ses­sen, og man­gel på åpen­het, sier Damman til Faed­re­lands­ven­nen.

Man­dag kveld ble han ikke bare vip­pet ut av sju­ende­plas­sen på lis­ten, der no­mi­na­sjons­ko­mi­te­en had­de plas­sert ham. Han tap­te også kam­pen om åt­ten­de og ni­ende­plas­sen, og får in­gen po­li­tisk fram­tid i det førs­te Ag­der fyl­kes­ting i det hele tatt.

– Jeg vil bare gjø­re én ting helt klart: Det­te er ikke et av­skjeds­in­ter­vju, sier Ter­je Damman med etter­trykk når vi ber ham for­tel­le hvor­dan det fø­les å bli vra­ket et­ter 35 år i par­ti­ets tje­nes­te, sju av dem som fyl­kes­ord­fø­rer.

– Jeg har ett år igjen, og skal job­be ak­tivt for å etab­le­re nye Ag­der fyl­kes­kom­mu­ne best mu­lig, for­sik­rer han.

SPIKRER NYTT AG­DER

For Damman fra Man­dal er ikke bare fyl­kes­ord­fø­rer, han le­der også Fel­les­nemn­da som nå spikrer ram­me­ne for den split­ter nye re­gion Ag­der, et pro­sjekt han har brent for i åre­vis.

Da det man­dag ble klart at han rett og slett ikke var øns­ket på Høy­res lis­te, var det Faed­re­lands­ven­nen som for­mid­let ny­he­ten til ham.

– Jeg har fort­satt ikke fått noen for­mell hen­ven­del­se fra le­del­sen i Ag­der Høy­re, kon­sta­te­rer han.

– Men jeg har fått man­ge mel­din­ger fra folk som var på no­mi­na­sjons­mø­tet og støtte­er­k­la­e­rin­ger fra folk i uli­ke par­ti­er, leg­ger han til.

– Hva tenk­te du da du fikk ny­he­ten om at de ikke vil­le ha deg med vi­de­re?

– Det var litt blan­det. På den ene si­den var det greit å få en av­kla­ring, for det­te har bøl­get litt fram og til­ba­ke noen uker. Jeg vet jo at in­gen har klippe­kort til sli­ke verv, og det er in­gen auto­ma­tikk i at vi som sit­ter skal gå vi­de­re.

Men det had­de va­ert bra å kun­ne va­ere med å byg­ge Ag­der fyl­kes­kom­mu­ne etter­som jeg både har va­ert sen­tral i etab­le­rin­gen og i for­hand­lin­ge­ne for å få det­te i havn, sier han.

FIRE VIL­LE På TOPP

Al­le­re­de på Høy­res lands­møte i april gjor­de Ter­je Damman det klart at han øns­ket å kjem­pe om første­plas­sen på Høy­res lis­te. Det sam­me gjor­de op­po­si­sjons­le­der i Aust-ag­der fyl­kes­ting, Tor­unn Ostad, Lil­le­sands ord­fø­rer Arne Tho­mas­sen og tid­li­ge­re Bir­ke­nes­ord­fø­rer Arild Winds­land.

Det var le­de­ren av no­mi­na­sjons­ko­mi­te­en, tid­li­ge­re fyl­kes­ord­fø­rer i Aust-ag­der, Bjør­gulv Sverd­rup Lund, som ga Damman et for­var­sel om at første­plas­sen var uak­tu­ell. Den var til­tenkt Arne Tho­mas­sen (59).

– Jeg fikk en te­le­fon fra Bjør­gulv Sverd­rup Lund som for­tal­te at jeg ikke var inn­stilt som num­mer én, og han spur­te hvor langt nede jeg kun­ne ak­sep­te­re å stå. Det vil­le jeg ikke si noe om, men da lis­ten ble of­fent­lig­gjort og jeg fikk vite at det var sju­ende­plas­sen, tenk­te jeg at det var ok, for da fikk jeg va­ere med vi­de­re på fast plass, for­tel­ler Damman.

– Men jeg fikk man­ge til­bake­mel­din­ger fra folk som sa «det­te kan du bare ikke ak­sep­te­re». Jeg sig­na­li­ser­te i in­ter­vju­er at hvis noen vil­le løf­te meg opp, så var det ok. Men jeg vil­le ikke ta en ak­tiv kamp, og var det sånn at jeg ikke var øns­ket, så måt­te jeg ta det inn­over meg også, er­kjen­ner Damman.

– For jeg skjøn­te gjen­nom lek­ka­sjer at det var noen som var mis­for­nøy­de med meg, og at det ble job­bet med al­ter­na­ti­ve liste­for­slag, sier han.

– Hvor­for tror du selv at du ble vra­ket?

– Det kan va­ere tre grun­ner til det. Noen me­ner nok jeg ikke er den ret­te per­sonen til å lede det nye Ag­der fyl­kes­ting.

FOR LITE PRO­FI­LERT

Så me­ner noen jeg er for lite flink til å pro­fi­le­re meg og fron­te sa­ker utad. Min måte å job­be på er å va­ere grun­dig og mål­ret­tet, men jeg er ikke opp­tatt av å få bil­de i avi­sen hver dag.

Og så me­ner nok noen at det kun­ne bli en ut­ford­ring å ha en av­gått fyl­kes­ord­fø­rer som me­nig med­lem av den nye fyl­kes­tings­grup­pa, sier Ter­je Damman.

For­ri­ge ons­dag, fem da­ger før no­mi­na­sjons­mø­tet, fikk han nok en te­le­fon. Den­ne gan­gen fra le­de­ren av Kris­tian­sand Høy­re, Per Si­gurd Sø­ren­sen.

– Han vil­le in­for­me­re meg om at nav­net mitt var i spill. Jeg opp­fat­tet det ikke slik at jeg var helt ute, men at det var dis­ku­sjon om plas­se­rin­gen, for­kla­rer Damman.

At han sim­pelt­hen var helt ute av den al­ter­na­ti­ve lis­ten, fikk han vite to da­ger se­ne­re av «en god Høy­re-kol­le­ga» han ikke øns­ker å navn­gi. Liste­ma­ker­ne øns­ket blant an­net å løf­te gruppe­le­der i fyl­kes­tin­get, Sal­ly Ven­nesland fra Ven­ne­sla, og Ha­rald F. An­der­sen fra Kris­tian­sand høy­ere opp, og dis­se to var blant de Damman til­brak­te fre­dag og lør­dag med da fyl­kes­tings­grup­pen had­de møte.

Fyl­kes­ord­fø­re­ren selv var da uvi­ten­de om sin mu­li­ge po­li­tis­ke død.

– BUD­SKAP I BOM­ULL

– Men du fikk tross alt be­skjed om at nav­net ditt var i spill, og det er de­mo­kra­ti­ets ve­sen å kjem­pe for sine plas­ser?

– Det var et bud­skap pak­ket inn i bom­ull. Var jeg helt ute kun­ne det ha blitt sagt. Jeg sy­nes pro­ses­sen rundt det­te var kri­tikk­ver­dig, sier han.

– Hva har det­te gjort med ditt for­hold til Høy­re å bli vra­ket et­ter så man­ge år i pro­fi­ler­te po­si­sjo­ner?

– Det må jeg bru­ke litt tid på å ten­ke gjen­nom, og jeg vil nok søke råd hos po­li­tis­ke ven­ner, sier Damman som også må se seg om et­ter et nytt leve­brød fra 2020. Den øko­nomi­ut­dan­ne­de hel­tids­po­li­ti­ke­ren har bak­grunn fra bank og re­vi­sjon, men vet ikke hva han skal ta seg til om et år:

– Det vil jeg ikke spe­ku­le­re på ennå, men bru­ke året som lig­ger foran meg på å ten­ke gjen­nom.

– Men stem­mer du Høy­re ved fyl­ketings­val­get i sep­tem­ber 2019?

– Mine hold­nin­ger og me­nin­ger er ikke end­ret. Men det er hem­me­li­ge valg, og jeg skal nok gjø­re meg noen tan­ker, sier Damman med et un­der­fun­dig smil.

– MAN­GE VAR LITE FOR­NØY­DE

– Vel­dig man­ge var lite for­nøyd med no­mi­na­sjons­ko­mi­te­ens for­slag, og man­ge var in­volvert i ar­bei­det med å lage al­ter­na­ti­ve løs­nin­ger, sier le­der av Kris­tian­sand Høy­re, Per Si­gurd Sø­ren­sen, til Faed­re­lands­ven­nen.

Det var han som in­for­mer­te Damman om at nav­net hans var «i spill».

– Kun­ne du ikke sagt at han var ute?

– Jeg sa som sant var at nav­net var i spill, for det var helt klart at han vil­le få mot­stand på sju­ende­plas­sen. Men det var en stor ka­bal som skul­le leg­ges og man­ge ting som skul­le på plass, sva­rer Sø­ren­sen.

Han sier det var mis­nøye med den geo­gra­fis­ke for­de­lin­gen på lis­ten der om­rå­der øst for Aren-

FOTO: KJARTAN BJELLAND

– Jeg fikk man­ge til­bake­mel­din­ger fra folk som sa «det­te kan du bare ikke ak­sep­te­re», sier Vest-ag­ders fyl­kes­ord­fø­rer Ter­je Damman.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.