Jan Odd­var Skis­land en­stem­mig valgt som ord­fø­rer­kan­di­dat

Faedrelandsvennen - - NYHETER - CHRIS­TI­NA ØSTTVEIT

Kris­tian­sand Ar­bei­der­par­ti har satt Jan Odd­var Skis­land og Met­te Gun­der­sen på top­pen av lis­ta til kom­mune­val­get i 2019.

– Takk for til­li­ten dere har gitt meg. Jeg skal gjø­re mitt bes­te for at vi får ord­fø­re­ren, sa Jan Odd­var Skis­land da vo­te­rin­gen var over i en full­satt by­styre­sal tors­dag.

– Vi er ett lag, og den lis­ta vi har kom­met fram til er fan­tas­tisk. Det­te kan vi lage mye «trøkk» av fram mot val­get, sa han vi­de­re.

Met­te Gun­der­sen var inn­stilt på plas­sen bak Skis­land, som vara­ord­fø­rer­kan­di­dat.

– Vi øns­ker også at Met­te fort­set­ter som gruppe­le­der, sa le­der av valg­ko­mi­te­en, Astrid Hilde i sin inn­led­nings­tale.

– STØT­TEN VARMER

Gun­der­sen ble stå­en­de på andre­plas­sen da lis­ta var ved­tatt.

– Nå kjen­ner jeg meg man­ge kilo let­te­re. Det er all­tid spen­nen­de med no­mi­na­sjo­ner, men i dag had­de jeg gru­et meg litt eks­tra. Det har va­ert spe­si­elt vans­ke­lig i år, for det har va­ert en ak­sjons­grup­pe som har job­bet for å end­re lis­ta. Det er vi ikke vant med, for her i par­ti­et job­ber vi åpent med hver­and­re. Det varmet vel­dig med støt­ten fra sa­len, sier Gun­der­sen til Faed­re­lands­ven­nen.

Un­der de­bat­ten sat­te Nils Nil­sen fram for­slag om å vra­ke Gun­der­sen fra 2. plas­sen og hel­ler vel­ge Mo­ni­ka Hagen fra Song­da­len. Hagen ut­tryk­te at hun ikke øns­ket å stil­le til valg på den plas­sen. Gun­der­sen ble så valgt med ak­kla­ma­sjon.

– Jeg øns­ker meg et fris­ke­re lag i top­pen, og at noen trer til side. Når jeg sier nye, fris­ke folk, er det ikke til for­klei­nel­se for noen, men et valg man tar, sa Nil­sen i sitt inn­legg, og la til at han sik­tet til Met­te Gun­der­sen.

Un­der­veis i de­bat­ten var fle­re som en­tret ta­ler­sto­len og snak­ket om så­kal­te hem­me­li­ge ak­sjons­grup­per på Face­bo­ok, at det var ufint å mel­de seg inn i par­ti­et kun for å job­be mot sa­ker som al­le­re­de er ved­tatt, som for ek­sem­pel havne­sa­ken.

– ALLE SKAL BLI IVA­RE­TATT

Når det gjaldt lis­ta for øv­rig, ble de sju førs­te plas­se­ne ku­mu­lert. Be­grun­nel­sen var at de øns­ket god re­pre­sen­ta­sjon fra de tre kom­mu­ne­ne, samt AUF, i for­bin­del­se med kom­mune­sam­men­slå­in­gen.

Met­te Gun­der­sen sier til Faed­re­lands­ven­nen at det blir et spen­nen­de år fram mot val­get.

– Kli­ma og mil­jø, samt sko­le og ut­dan­ning blir vik­ti­ge sa­ker for oss. Ut­ford­rin­gen blir å føre en po­li­tikk der alle i StorKris­tian­sand fø­ler seg iva­re­tatt. For oss er det vik­tig å si at det skal ikke va­ere noen for­skjell om man bor på i Tveit, i Fins­land el­ler midt i Kvad­ra­tu­ren, sier Gun­der­sen.

FOTO: CHRIS­TI­NA ØSTTVEIT

Met­te Gun­der­sen ble for­søkt kas­tet, men ble valgt til par­ti­ets vara­ord­fø­rer­kan­di­dat tors­dag kveld. - Støt­ten fra sa­len varmet vel­dig, sa hun et­ter mø­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.