Av­vi­ser at hun ville­det om abort­lo­ven

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg (H) sier hun ikke var in­for­mert om ar­bei­det med abort­lo­ven i helse­de­par­te­men­tet og av­vi­ser Aps har­de ut­fall.

– Jeg er over­ras­ket over at Sol­berg ikke kan sva­re aer­lig, sa Aps helse­po­li­tis­ke tal­s­per­son Ing­vild Kjer­kol til NTB tors­dag.

Da had­de helse­mi­nis­ter Bent Høie (H) i et brev til Kjer­kol be­kref­tet at han ba de­par­te­men­tets em­bets­verk om å se på abort­lo­ven som føl­ge av Krfs in­ter­ne pro­ses­ser.

Sva­ret står i kon­trast til det Sol­berg sa i spørre­ti­men i for­ri­ge uke, me­ner Kjer­kol. Stats­mi­nis­te­ren av­vi­ser kri­tik­ken:

– Ap for­sø­ker å vri si­tro­nen og snak­ker med sto­re ad­jek­ti­ver, sier Sol­berg til NTB.

Hun sier vi­de­re at hun ikke viss­te om det ar­bei­det helse­mi­nis­te­ren sat­te i gang i de­par­te­men­tet som føl­ge av Krfs in­ter­ne pro­sess til­ba­ke i sep­tem­ber, da hun møt­te i spørre­ti­men 21. no­vem­ber og fikk spørsmål om re­gje­rin­gen had­de noe ar­beid på gang med abort­lo­ven.

På spørsmål fra NTB om hun bur­de ha va­ert in­for­mert, sier hun:

– Nei, det var det in­gen grunn til. Det­te er et helt nor­malt ar­beid i en hvil­ken som helst re­gje­ring, at du spør om fag­li­ge spørsmål som kan kom­me opp også i det parti­po­li­tis­ke ar­bei­det.

Ap-le­der Jonas Gahr Stø­re me­ner at Sol­berg for­sø­ker å til­pas­se his­to­ri­en.

– Det er helt ok at en helse­mi­nis­ter bru­ker sitt em­bets­verk for å be­ly­se et te­ma. Men Sol­berg kan ikke på den ene si­den si at «jeg er ikke stats­mi­nis­ter, jeg bare sva­rer på et spørsmål som Høy­re-le­der» for i nes­te øye­blikk snu seg rundt og bru­ke stats­mi­nis­ter­full­mak­ten og helse­mi­nis­ter­full­mak­ten til å be em­bets­ver­ket om å ut­re­de, sier Ap-le­de­ren til NTB.

FOTO: NTB SCAN­PIX

Er­na Sol­berg og Jonas Gahr Stø­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.