Tank­bil hav­net i synke­hull

Faedrelandsvennen - - NYHETER - EL­LING SVELA KJE­TIL NYGAARD

Beg­ge for­hju­le­ne til en laste­bil gikk gjen­nom as­fal­ten i et synke­hull i Kvad­ra­tu­ren fre­dag for­mid­dag.

Uhel­let skjed­de uten­for po­liti­hu­set i Toll­bod­gata. Laste­bi­len var en tank­bil fra in­ge­ni­ør­ve­se­net i Kris­tian­sand kom­mu­ne. Den var på ste­det for å kjø­re bort vann fra kjel­le­ren i po­liti­hu­set.

LEK­KA­SJE

Kjel­le­ren be­gyn­te å ta inn vann tors­dag kveld. Vann­stan­den skal ha ste­get raskt, men den ble ikke så høy at man måt­te kjø­re ut bi­le­ne som sto par­kert der.

Det er brukt pum­pe til å få ut van­net fra kjel­le­ren og vi­de­re i tank­bi­ler.

Øystein Smith, sek­sjons­le­der i in­ge­ni­ør­ve­se­net, sier føl­gen­de om hen­del­sen:

– An­ta­ge­lig har et rør med vann og kloakk gått tett. Vi had­de plan­lagt å fik­se det i kveld, men så har det skjedd noe som har ført til at det har lek­ket vann inn i par­ke­ring­skjel­le­ren her. Vi har pum­pet van­net over i tank­bi­ler. Da den ene bi­len sto par­kert i gata og pum­pet, ga as­fal­ten plut­se­lig et­ter og den sank litt ned i et hull, sier Smith.

BER­GET AV GRAVEMASKIN

Tank­bi­len som gikk gjen­nom as­fal­ten, ble heist opp noen centi­me­ter ved hjelp av en gravemaskin. Da klar­te den å ryg­ge til­ba­ke og bort fra hul­let.

Toll­bod­gata var stengt på ste­det på grunn av an­leggs­ar­bei­det. Gata skal et­ter pla­nen va­ere stengt til og med søn­dag.

Ag­der kol­lek­tiv­tra­fikk (AKT) opp­ly­ser at bus­se­ne kjø­rer en mid­ler­ti­dig tra­sé i Dron­nin­gens gate mens an­leggs­ar­bei­det på­går.

FOTO: KJE­TIL NYGAARD

Beg­ge for­hju­le­ne gikk gjen­nom as­fal­ten da grun­nen ga et­ter.

FOTO: KJE­TIL NYGAARD

Tank­bi­len falt ned i det­te synke­hul­let.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.