– Gjel­der ikke bare Ven­ne­sla

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: KJE­TIL NYGAARD kje­[email protected] KJE­TIL NYGAARD

– Vi må ha fle­re folk til å va­ere sam­men med bar­na. En­ten må be­man­nin­gen økes, el­ler så må vi kut­te i åp­nings­ti­de­ne, sier An­der­sen.

Alle kom­mu­na­le barne­ha­ger i Ven­ne­sla har åpent fra 06.30 til 17.00.

– Med åp­nings­ti­der fra 07.00– 16.30 vil­le det blitt én ti­me mind­re å strek­ke de an­sat­te ut over. Det vil­le blitt bed­re for bar­na. Men igjen så øns­ker man jo en hel­tids­kul­tur, og for for­eld­re som har litt å kjø­re til jobb skjøn­ner jeg at det kan bli en ut­ford­ring, for­tel­ler den pe­da­go­gis­ke le­de­ren.

KUTT I BUD­SJET­TET

På grunn av ut­ford­ren­de øko­no­mi i Ven­ne­sla kom­mu­ne har råd­man­nen fore­slått et år­lig kutt på 0,5 pro­sent i alle en­he­ter de nes­te fire åre­ne.

Det fore­slåt­te kut­tet ut­gjør to­talt 2,67 mil­lio­ner kro­ner de nes­te fire åre­ne.

– Nes­ten hele barne­hage­bud­sjet­tet er lønn til an­sat­te. Vi tren­ger fle­re - ikke faer­re, sier Fø­re­land.

– Kut­ter man vil det gå ut over bar­na. Kan­skje sty­re­ren ser at enes­te mu­lig­het er at kok­ken må slut­te. Hvem skal da lage mat? Pe­da­go­ger og fag­ar­bei­de­re? Da blir det jo enda faer­re til å va­ere med bar­na, sier An­der­sen.

Li­ne Mar­grethe Dran­ge Ne­set er kon­takt­per­son for barne­hage i Ut­dan­nings­for­bun­det Vest-ag­der, og har også job­bet som ho­ved­til­lits­valgt i Kris­tian­sand.

Hun for­tel­ler at be­kym­rin­ge­ne knyt­tet til barne­ha­ge­ne på mor­gen og etter­mid­dag ikke bare gjel­der Ven­ne­sla.

– Det ble for noen år si­den gjort en ufor­mell kart­leg­ging i noen av de kom­mu­na­le barne­ha­ge­ne i Kris­tian­sand for å fin­ne ut hvor stor del av da­gen det var full be­man­ning i barne­ha­ge­ne. Res­ut­a­tet var mel­lom to og tre ti­mer av en åp­nings­tid på ti ti­mer, for­tel­ler hun.

Dran­ge Ne­set sy­nes det er sva­ert po­si­tivt at det har kom­met både en be­man­nings­norm og en pe­da­gog­norm, men me­ner den bur­de gjel­de hele da­gen.

– Le­de­re og an­sat­te i barne­hage er opp­tatt av å gjø­re en god jobb. Men kon­se­kven­sen av blant an­net lan­ge åp­nings­ti­der er at an­sat­te opp­le­ver å stå i si­tua­sjo­ner hvor de har an­svar for fle­re barn enn det som både be­man­nings- og pe­da­gog­nor­men til­si­er, me­ner hun.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.