Krf-polti­ker: - Al­vor­lig

Faedrelandsvennen - - NYHETER - KJE­TIL NYGAARD

In­ne­va­eren­de år ble barne­hage­sek­to­ren skjer­met, men nes­te år må også de kut­te - med mind­re po­li­ti­ker­ne end­rer sitt bud­sjett­for­slag før det en­de­li­ge ved­ta­ket i kom­mune­sty­ret.

– Vi har fått man­ge til­bake­mel­din­ger fra barne­ha­ge­ne om det­te. De for­står ikke hvor­dan de skal kla­re å kut­te. Der­for kom­mer vi til å ta det opp igjen når bud­sjet­tet skal ved­tas i kom­mune­sty­ret, sier gruppe­le­der Da­ni­el Bak­ken i KRF.

– Det­te er en vel­dig al­vor­lig si­tua­sjon for barne­ha­ge­ne, og jeg som le­der av leve­kårs­ut­val­get me­ner ab­so­lutt at vi må skjer­me barne­ha­ge­ne for kutt. Det­te må be­hand­les i grup­pe­ne, og så dis­ku­te­res i kom­mune­sty­ret igjen, sier In­ger Turid Ton­stad (KRF).

Hun for­tel­ler at hele leve­kårs­ut­val­get har gitt ut­trykk for at de de­ler hen­nes syn på sa­ken, og at barne­ha­ge­ne må få slip­pe ef­fek­ti­vi­se­rings­kra­vet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.