Råd­man­nen: - Bru­talt

Faedrelandsvennen - - NYHETER - KJE­TIL NYGAARD

Barne­hage­be­man­ning ble dis­ku­tert i tirs­da­gens ad­mi­ni­stra­sjons­ut­valg. Der på­pek­te råd­mann Svein Skis­land at kom­mu­nen har brukt be­ty­de­li­ge sum­mer på å øke be­man­nin­gen i de kom­mu­na­le barne­ha­ge­ne i Ven­ne­sla de sis­te åre­ne.

– Vi har brukt ni mil­lio­ner kro­ner de sis­te fire åre­ne. Ut­gif­te­ne per barn økte med nes­ten 20.000 kro­ner fra 2016 til 2017, sa råd­man­nen.

Han for­sto Ut­dan­nings­for­bun­dets be­kym­ring, men på­pek­te at kom­mu­nen er i en tøff øko­no­misk si­tua­sjon.

– Vi må bare inn­se at alle de­ler av kom­mu­nen må ta sin del av inn­spa­rin­gen de nes­te åre­ne, selv om det kan bli hardt og bru­talt, sa Skis­land.

Høy­re, Frp, Venstre og Par­ti­et De Krist­ne har i sitt al­ter­na­ti­ve bud­sjett drop­pet kut­tet i barne­hage­sek­to­ren.

– Den sek­to­ren er pint til bei­net al­le­re­de. Et kutt­krav vil for ek­sem­pel kun­ne føre til at kok­ken for­svin­ner, og det øns­ker vi ab­so­lutt ikke, sa Alex­an­der Et­sy Jen­sen (Frp) da de frem­met sitt for­slag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.