Palme­sus vil ut­vi­de fes­ti­val­om­rå­det

Faedrelandsvennen - - NYHETER - HAAKON DUELAND

Ar­ran­gø­re­ne av Palme­sus an­non­ser­te tors­dag etter­mid­dag at de øns­ker å ut­vi­de om­rå­det. I til­legg vil de ha en bil­lett­slipp for de som ikke rakk å sik­re seg bil­lett.

Tors­dag etter­mid­dag an­non­ser­te ar­ran­gø­re­ne av Palme­sus på sine nett­si­der at de ut­vi­der om­rå­det til å også nes­te år gjel­de Aqua­ra­ma.

– Det var me­nin­gen at det­te skul­le va­ere en en­gangs­greie, men det ble en mye stør­re suk­sess enn vi for­ven­tet. Der­for gikk vi tid­lig i dia­log med Aqua­ra­ma for å få det­te til, opp­ly­ser palme­sus­sjef Leif Fos­se­lie.

I til­legg opp­ly­ser de om at de øns­ker å ha et tilbud på Tres­se og Chris­tian­holms fest­ning for de som øns­ker seg en pust i bak­ken, og for å ha et tilbud for de som ikke er fes­ti­val­del­ta­ke­re. Tan­ken er å få på plass «food trucks» og lig­nen­de, iføl­ge ar­ran­gø­ren.

– Det­te er fort­satt på skisse­bret­tet. Vi skal i dia­log med kom­mu­nen nes­te uke for å se på nøy­ak­tig hva vi vil bru­ke det­te om­rå­det til, opp­ly­ser Fos­se­lie.

I til­legg vil også Vip-gjes­te­ne få stør­re plass å bolt­re seg på.

Ar­ran­gø­ren opp­ly­ser også om nytt bil­lett­slipp man­dag klok­ka 14.00

– Det­te er en di­rek­te kon­se­kvens av at vi får bru­ke Aqua­ra­ma som are­al, opp­ly­ser Palme­sus-sje­fen.

Palme­sus 2019 ble ut­solgt fem da­ger et­ter at årets fes­ti­val var over.

FOTO: SOND­RE TRANSETH

Palme­sus ut­vi­der fes­ti­val­om­rå­det for å til­by et ro­li­ge­re om­rå­de for de som tren­ger et pust i bak­ken. Bil­det er fra av­slut­nin­gen av årets fes­ti­val.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.