Leg­ges ned et­ter 60 år

Ons­dag går start­skud­det for ned­leg­gel­se av Hylestad barne­sku­le midt mel­lom Valle og Rys­stad.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: JOHS. BJØRKELI johs.bjoer­ke­[email protected]­mail.no

År­sa­ken er min­ken­de barne­kull. Når i un­der­kant av 40 barn tro­lig flyt­ter ut nes­te år, flyt­ter i ste­det 100 folke­høg­skole­ele­ver inn.

De sis­te ti­åre­ne har spørs­må­let om å leg­ge ned Hylestad sku­le midt mel­lom Valle og Rys­stad blitt drøf­tet in­ternt i alle de po­li­tis­ke par­ti­ene i Valle, uten at noen vå­get å ta det opp i kom­mune­sty­ret.

Bygde­stri­den mel­lom de to tid­li­ge­re kom­mu­ne­ne Hylestad og Valle var på in­gen måte over. Nå er imid­ler­tid le­der i leve­kårs­ut­val­get i Valle, Hilde­borg Hom­me (Ap), sik­ker på at hun får fler­tal­let i Valle kom­mune­sty­re med seg på å leg­ge ned den ves­le barne­sko­len der barne­tal­let har sun­ket dra­ma­tisk. Hun øns­ker sko­len lagt ned og ele­ve­ne flyt­tet til sko­len i Valle sen­trum fra nes­te høst.

– Ti­den er over­mo­den nå, sier Hom­me til Faed­re­lands­ven­nen.

Hun har hatt en rek­ke hen­ven­del­ser både fra for­eld­re som har barn på sko­len og fra for­eld­re til barne­hage­barn i nabo­lo­ka­le­ne som er be­kym­ret for at bar­net de­res skal va­ere en av bare to første­klas­sin­ger, el­ler enda ver­re – den enes­te første­klas­sin­gen ved Hylestad sku­le. Da er det bed­re å kom­me til bar­ne- og ung­doms­ko­len i Valle − 12 kilo­me­ter len­ger nord.

– OVER­MO­DEN

– Man­ge av ele­ve­ne har in­gen jevn­ald­ren­de å leke med. Sko­len kla­rer ikke å or­ga­ni­se­re tra­di­sjo­nel­le leker og ak­ti­vi­te­ter for­di de er for få. Lek er en vik­tig del av so­sia­li­se­rin­gen, sier Hom­me. Det er for lite mil­jø både so­si­alt og fag­lig.

Ons­dag til uken skal leve­kårs­ut­val­get i Valle be­hand­le for­sla­get hen­nes om at Hylestad sku­le leg­ges ned og ele­ve­ne over­fø­res til Valle fra høs­ten 2019.

IN­GEN KJEFT

Hom­me har va­ert med i lo­kal­po­li­tik­ken i 25-30 år. For ikke så alt­for len­ge si­den var det å snak­ke om ned­leg­gel­se av Hylestad sku­le som å ban­ne i kir­ka.

– Det­te er nok his­to­risk i så måte. Jeg tror spørs­må­let har mod­net. Jeg har ikke fått noe kjeft da det ble kjent at jeg vil ta det­te opp i leve­kårs­ut­val­get. Jeg har bare fått én te­le­fon, og den var po­si­tiv, sier Hom­me.

Alle de po­li­tis­ke par­ti­ene i Valle, unn­tatt Venstre, har pro­gram­for­plik­tet seg til at det skal va­ere to sko­ler i Valle kom­mu­ne i in­ne­va­eren­de kom­mune­styre­pe­rio­de. Der­for vil ver­ken mange­årig Sen­ter­par­ti-ord­fø­rer Ta­rald My­rum el­ler gruppe­le­der for Sen­ter­par­ti­et, Mar­git Dale, for­skut­te­re hva par­ti­et vil stem­me for i den­ne skole­sa­ken. De skal drøf­te det i grup­pa.

– Jeg er litt be­kym­ret for de mins­te ele­ve­ne. Det kan bli lang buss­tur for dem, og det er mye uro på skole­bus­se­ne, sier Dale. Også hun inn­ser imid­ler­tid rea­li­te­ten, at barne­tal­let har sun­ket dra­ma­tisk ved Hylestad sku­le de sis­te åre­ne, og at pro­gno­se­ne for åre­ne fram­over ikke er noe bed­re.

Sam­me hva Sen­ter­par­ti­et i Valle sier - det blir ned­leg­gel­se, me- ner Hom­me. De har støt­te fra Høy­re og Venstre.

SPRENGER ALLE RAM­MER

Se­tes­dal Folke­høg­sku­le i Valle har vokst ut av lo­ka­le­ne sine. Her er lin­jer for mo­tocross, tri­al, en­duro, klat­ring og E-sport. In­ter­na­tet er sprengt slik at man­ge av de 60 ele­ve­ne bor i brakke­rigg. Sko­len tren­ger også fle­re un­der­vis­nings­rom.

– Nå kan Valle kom­mu­ne til­by folke­høg­sko­len de le­di­ge lo­ka­le­ne til Hylestad sku­le, me­ner Hilde­borg Hom­me.

– Får vi til å fyl­le opp sko­len der med folke­høg­skole­ele­ver vil det va­ere fan­tas­tisk, sier hun.

Gruppe­le­der i Ar­bei­der­par­ti­et, Kim Pe­der­sen, er også glad for en slik løs­ning.

– Folke­høg­sko­len opp­ly­ser at må­let er å øke elev­tal­let fra 60 til 100. An­tall laerere vil bli økt fra 8 til 20. Det be­tyr mye for Valle kom­mu­ne, sier han.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.